Публична покана с предмет „Изготвяне на концесионни анализи (технически, финансово-икономически, правен и екологичен анализ) за предоставяне на концесия за услуга върху обект „Интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив“

Номер: 
8446
Дата на публикуване: 
14.08.2015 г.
Наименование: 

Публична покана с предмет „Изготвяне на концесионни анализи (технически, финансово-икономически, правен и екологичен анализ) за предоставяне на концесия за услуга върху обект „Интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив“ и проекти на обосновка на концесия, концесионен договор, документация за участие в открита процедура и решение за откриване на процедура“, публикувана в АОП с ид № 9044902

Покана (214.36 KB) Удостоверение за време

Приложение 1 - Техническа спецификация (97.36 KB) Удостоверение за време

Приложение 2 - Представяне на участника /образец/ (17.75 KB) Удостоверение за време

Приложение 3 - Ценово предложение /образец/ (19.33 KB) Удостоверение за време

Приложение 4 – Проект на договор (44.43 KB) Удостоверение за време

Приложение 5 – Списък на експертите в екипа за изпълнение на поръчката /образец/ (14.56 KB) Удостоверение за време

Приложение 6 – Декларация за липсата на обстоятелството по т. 2.1. и за информираността за забраните по т.т. 2.2. и 2.3. от Публичната покана, която се представя от участника и от всеки един от неговите експерти /образец/ (17.21 KB) Удостоверение за време

Приложение 7 – Предложение за изпълнение на услугата /образец/ (22.58 KB) Удостоверение за време

Протокол от работа на комисия (2.42 MB) Удостоверение за време

Договор №61 от 02.11.2015 г. (5.36 MB) Удостоверение за време

Възлагане/ прекратяване