Покана с предмет „Изготвяне на концесионни анализи (технически, финансово-икономически, правен и екологичен анализ) за предоставяне на концесия върху гражданско летище за обществено ползване Пловдив и проекти на обосновка на концесията, концесионен догово

Номер: 
8285
Дата на публикуване: 
21.05.2015 г.
Наименование: 

Покана с предмет „Изготвяне на концесионни анализи (технически, финансово-икономически, правен и екологичен анализ) за предоставяне на концесия върху гражданско летище за обществено ползване Пловдив и проекти на обосновка на концесията, концесионен договор, документация за участие в открита процедура и решение за откриване на процедура“, публикувана в РОП с ID:9041995

Покана (229.81 KB) Удостоверение за време

Техническа спецификация (62.14 KB) Удостоверение за време

Приложение №1 - Техническо предложение  (20.62 KB) Удостоверение за време

Приложение №2 - Идентификация на участника  (17.63 KB) Удостоверение за време

Приложение №3 - Ценово предложение  (19.16 KB) Удостоверение за време

Приложение №4 - Проект на договор  (41.71 KB) Удостоверение за време

Приложение №5 - Списък на експертите в екипа за изпълнение на поръчката  (14.55 KB) Удостоверение за време

Приложение №6 - Декларация  (16.9 KB) Удостоверение за време

Разяснение №1 по документацията (95.44 KB) Удостоверение за време

Протокол (8 MB) Удостоверение за време

Договор (7.36 MB) Удостоверение за време

Допълнително споразумение към договора (1.99 MB) Удостоверение за време

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

ID_9041995_D_34_2015.pdf (78.53 KB) Удостоверение за време

ID_9041995_D_34_2015.pdf (78.11 KB) Удостоверение за време

Информация за приключен Договор Д-34/07.07.2015 (172.33 KB) Удостоверение за време