Публична покана с предмет „Осигуряване на хостинг и системна поддръжка на интернет страницата на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с ID номер: 9037396

Номер: 
7898
Дата на публикуване: 
12.12.2014 г.
Наименование: 

Публична покана с предмет „Осигуряване на хостинг и системна поддръжка на интернет страницата на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с ID номер: 9037396