Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за предоставяне на специфична експертиза при извършване на проверки на място по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”, публикувана под номер 00042-2014-0013 в Рег

Номер: 
7467
Дата на публикуване: 
01.07.2014 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за предоставяне на специфична експертиза при извършване на проверки на място по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”, публикувана под номер 00042-2014-0013 в Регистъра на обществените поръчки

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на консултант за предоставяне на специфична експертиза при извършване на проверки на място по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”.

Обявлението и решението са публикувани под номер 00042-2014-0013 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

1. Решение (199.54 KB)

2. Обявление

3. Информация за предварителен контрол (166.58 KB)

4. Документация (2.92 MB) 

5. Решение за промяна - 15.07.2014 г. (199.59 KB)

6. Документация - промяна 15.07.2014 г. (1.05 MB)

7. Разяснение №1 по документацията (112.25 KB)

8. Решение за прекратяване на процедура (230.2 KB) Удостоверение за време

9. Протоколи (3.88 MB) Удостоверение за време

10. Доклад (563.15 KB) Удостоверение за време

11. Информация за гаранцията за участие (68.4 KB) Удостоверение за време