Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически паспорти на административните сгради на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, находящи се на адреси: ул. „Дякон Игнатий” № 9-11 и ул

Номер: 
7446
Дата на публикуване: 
25.06.2014 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически паспорти на административните сгради на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, находящи се на адреси: ул. „Дякон Игнатий” № 9-11 и ул. „Ген. Гурко” № 5” , публикувана под номер 00042-2014-0007 в Регистъра на обществените поръчки

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически паспорти на административните сгради на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, находящи се на адреси: ул. „Дякон Игнатий” № 9-11 и ул. „Ген. Гурко” № 5”.

Възложителят предоставя пълен и безплатен достъп до документацията за настоящата обществена поръчка на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в рубриката „Профил на купувача“: http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=503 в срок до 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Обявлението и решението са публикувани под номер 00042-2014-0007 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

 

1. Решение (132.5 KB)

2. Обявление (458.76 KB)

 

3. Документация (2.46 MB) (459.5 KB)

4. Разяснение №1 по документацията (122.46 KB)

5. Разяснение №2 по документацията (544.84 KB)

6. Отваряне на ценови предложения (29.88 KB)

7. Информация за гаранцията за участие (85.56 KB) Удостоверение за време

8. Договор (15.39 MB) Удостоверение за време

9. Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение (110.91 KB) Удостоверение за време

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

00042_2014_0007_D_33_2014.pdf (77.56 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0007_D_33_2014.pdf (77.26 KB) Удостоверение за време

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка (229.18 KB) Удостоверение за време