Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хардуер и софтуер за целите на проект "Развитие на административното обслужване по електронен път", публикувана под номер 00042-2014-0001 в Регистъра на обществени

Номер: 
6964
Дата на публикуване: 
17.01.2014 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хардуер и софтуер за целите на проект "Развитие на административното обслужване по електронен път", публикувана под номер 00042-2014-0001 в Регистъра на обществените поръчки

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хардуер и софтуер за целите на проект "Развитие на административното обслужване по електронен път"

Пълен и безплатен достъп по електронен път до документацията за участие се предоставя на интернет адреса на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията: www.mtitc.government.bg, рубрика „Профил на купувача”, до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

Обществената поръчка е публикувана под номер 00042-2014-0001 в Регистъра на обществените поръчки.

1. Решение (205.02 KB)

2. Обявление (1.02 MB)

3. Заглавна страница на документацията (179.65 KB)

4. Документация (1.48 MB)

5. Разяснение №1 по документацията (242.12 KB)

6. Разяснение №2 по документацията (160.37 KB)

7. Отваряне на ценови предложения (429.78 KB)

8. Информация за изпълнението на договор (227.92 KB) 21.10.2014