Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
19.06.2020 г.
Наименование: 

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по условията на Рамково споразумение с рег. № СПОР-5/02.06.2020 г. публикувана под № 2042 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки

Забележка: Процедурата на вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП се провежда чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки СЕВОП ( https://sevop.minfin.bg/ )

Краен срок за подаване на оферти: 26.06.2020 г.

Вид: 
Вътрешен конкурентен избор
Обект на процедурата: 
Доставки

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: