Статус: 
Прекратена
Дата на създаване на електронната преписка: 
08.11.2016 г.
Наименование: 

Провеждане на социологически проучвания за изследване на общественото мнение към ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ОПТТИ)

Вид: 
Събиране на оферти с обява
Обект на процедурата: 
Услуги

Работа на комисията

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: