Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
30.11.2017 г.
Наименование: 

Договаряне без предварително обявление с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор“

по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие“,

Обособена позиция № 2: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа“

Съобщение

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП, всички действия по процедурата „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие“, Обособена позиция № 2 „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа” се преустановяват, считано от 16:30 часа на 11.12.2017 г., предвид постъпила жалба №  ВХР-2611-11.12.2017 г. в Комисията за защита на конкуренцията.

Удължен срок за подаване на документи: 
сряда, 28.03.2018 г., 17:30 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 

чл. 203, ал. 3, т. 1 от ЗОП във връзка с чл.28, ал. 5 от ППЗОП

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 12.12.2017 г., 17:30 ч.
Вид: 
Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: 
Услуги

Откриване

Решение

Обявление

Документация

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: