Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Дирекция "Европейска координация и международно сътрудничество"

Директор Надежда Бухова
тел.: 02/9409 423
e-mail: nbuhova@mtitc.government.bg

 

 1. подпомага министъра при изпълнение на задълженията му във връзка с организацията и координацията по въпросите на Европейския съюз;
 2. организира и координира изпълнението на цялостната работа на министерството в областта на въпросите на Европейския съюз;
 3. координира изготвянето на становища и позиции на Република България от компетентност на министъра за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета и Европейската комисия;
 4. координира и участва в подготовката и провеждането на инициативи за информиране и подготовка на транспортния бранш в условията на членство на Република България в Европейския съюз;
 5. ръководи дейността по глава 9 "Транспортна политика", включително като координира и участва в подготовката на становища, позиции, анализи и информации;
 6. участва при необходимост в заседанията на спомагателните органи, комитети и други формирования към Съвета и Европейската комисия в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
 7. подпомага Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз;
 8. разработва програми и концепции за развитие на международното сътрудничество в областта на транспорта, информационните технологии, съобщенията и електронното управление и води международна кореспонденция;
 9. подготвя и предоставя справки и информация по международното сътрудничество;
 10. нотифицира българските нормативни актове, въвеждащи директивите на Европейската общност в областта на транспорта, информационните технологии, съобщенията и електронното управление;
 11. координира участието в дейността на специализираните световни, европейски и регионални организации, в които министерството членува или представлява Република България, в областта на транспорта, информационните технологии, пощенските услуги, електронните съобщения и електронното управление;
 12. координира участието в подготовката и провеждането на заседанията на смесените междуправителствени комисии за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество;
 13. координира, организира и участва в провеждането в Република България и в чужбина на международни форуми в областта на транспорта, информационните технологии, съобщенията и електронното управление;
 14. организира и участва при провеждането на международни преговори и срещи в областта на транспорта, информационните технологии, съобщенията и електронното управление;
 15. организира присъединяването на Република България към международни договори в областта на транспорта, информационните технологии, съобщенията и електронното управление, като подготвя проекти на договори, съдейства при провеждането на преговорите по тях, следи за изпълнението на произтичащите от тях задължения за министерството, както и съхранява копия от подписаните международни договори.
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed