Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Дирекция "Съобщения"

Директор Калина Димитрова
тел.: 02/949 2314
e-mail: kivanova@mtitc.government.bg

 1. изготвя и актуализира политиката в областта на електронните съобщения;
 2. изготвя стратегии, програми и планове в областта на електронните съобщения;
 3. подпомага Съвета по националния радиочестотен спектър при изготвяне и предлагане за приемане от Министерския съвет на държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър и осъществява провеждането й;
 4. участва в изготвянето и актуализирането на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър;
 5. участва във формирането и осигурява провеждането на държавната политика при ползването на "ограничен ресурс" - радиочестотен спектър, позициите на геостационарната орбита, определени за Република България, съгласно международните споразумения и номерационен капацитет;
 6. администрира Съвета по националния радиочестотен спектър при осъществяване управлението на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита с цел ефективното им ползване при съобразяване с интересите на националната сигурност съгласно функциите му по Закона за електронните съобщения;
 7. участва в работни групи от представители на ползватели на радиочестотен спектър за решаване на проблеми, свързани с електромагнитната съвместимост;
 8. проучва и анализира европейските и световните тенденции в развитието на електронните съобщения и в развитието на нови електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
 9. участва в работата на международните и европейските организации, свързани с електронните съобщения, управлението и разпределението на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита;
 10. проучва и анализира европейските стандарти с цел прилагането им в областта на електронните съобщения;
 11. участва в разработването и въвеждането на стандарти, технически изисквания и спецификации;
 12. ръководи дейността на Работна група 17 "Телекомуникации и информационни технологии";13.участва в подготовката и изпълнението на програми и проекти за развитие на съобщенията, включително финансирани от бюджета на министерството, от международни финансови институции и от структурни фондове на Европейския съюз;
 13. подпомага министъра при осъществяване на международна регистрация на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на радиосъоръженията, които ги използват;
 14. подпомага министъра при осъществяване на международно координиране на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на радиосъоръженията, които ги използват за нуждите на националната сигурност и отбраната;
 15. участва в изготвянето на проекти на законови и подзаконови нормативни актове в областта на електронните съобщения, пощенските услуги и електронното управление;
 16. участва в работата на комитети и подкомитети на Европейската комисия във връзка с членството на Република България в Европейския съюз;
 17. организира въвеждането и прилагането на решения и препоръки на Европейската комисия в областта на електронните съобщения;
 18. разработва и актуализира проект на секторна пощенска политика;
 19. участва в изготвянето и провеждането на държавната политика за предоставяне на универсалната пощенска услуга;
 20. формира стратегията за либерализиране на пощенските услуги и планира етапността при хармонизирането с европейските изисквания за либерализация;
 21. проучва и анализира европейските стандарти и норми за качество на пощенските услуги;
 22. участва в провеждането на държавната политика в рамките на Всемирния пощенски съюз и европейските структури по управление на пощенските услуги;
 23. участва в изготвянето на годишен тематичен план за издаване на пощенски марки и на годишен тематичен план за издаване на пощенски продукти;
 24. участва в издаването, пускането в употреба и изваждането от употреба на български пощенски марки и пощенски продукти;
 25. организира и участва в дейността по международния обмен на пощенски марки;
 26. организира и контролира дейността на националното маркохранилище.
 27. изготвя позиции, анализи и информации по въпроси на Европейския съюз в областта на съобщенията;
   • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
   • Концесии – актуално
   • е-услуги
   • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
   • 940 9400
   • 150-години МСД
   • Обществен съвет
   • Стратегия за пътна безопасност
   • БДЖ онлайн продажби
   • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
   • Цифрова програма за Европа
   • Открито управление
   • Отворени данни
   • Общоевропейски телефонни номера 116

   Актуално за министерството

   Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
   Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
   Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

   България в Шенген

   {structural_funds}

   SOLVIT

   Вход в системата

   RSS feed