Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Дирекция "Електронно управление"

и.д. директор Галя Иванова
e-mail: givanova@mtitc.government.bg
тел:  02/949 2450

Дирекция "Електронно управление":

 1. разработва проект на политика и стратегии за изграждането и развитието на електронното управление;
 2. разработва програми за реализация на стратегиите, включително ресурсното им осигуряване по отношение на съставните елементи на електронното управление – електронни услуги за гражданите и бизнеса, електронен документооборот в администрацията, електронни бази данни, и интеграцията им;
 3. осъществява методическо ръководство и контрол по изпълнението на плановете за реализация на стратегическите насоки за електронното управление в администрациите;
 4. подпомага методически звената в администрацията, ангажирани с внедряването на информационни и комуникационни технологии;
 5. подпомага разработването на електронно съдържание в съответствие със Закона за електронното управление;
 6. подготвя инвестиционни програми за компютризация на държавната администрация и внедряване на информационни технологии на всички нива – централно, областно и общинско;
 7. координира дейностите за прилагане на единен модел за електронен документооборот в държавната администрация;
 8. разработва и актуализира политики и програми по информационна сигурност и оперативна съвместимост на информационните системи;
 9. подпомага координацията между държавната и местната власт по отношение на въпросите на електронното управление;
 10. разработва, координира и следи за изпълнението на програми и проекти за електронно управление, финансирани от бюджета на министерството, от международни финансови институции, предприсъединителни и структурни фондове на Европейския съюз;
 11. разработва и поддържа стандарти и регистри за оперативна съвместимост и информационна сигурност съгласно Закона за електронното управление и наредбите към него, осигурява дейността на министъра по удостоверяване на съответствието на информационните системи с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност;
 12. координира и ръководи дейностите, свързани с поддържане, експлоатация и осъвременяване на центровете на електронното управление (основен и резервни);
 13. разработва проекти и планове за развитието и функционирането на регистрите за оперативна съвместимост и Единния портал за достъп до електронни административни услуги;
 14. координира и ръководи дейностите по изграждане, поддържане и надграждане на частните хибридни облаци на централната и на общинската администрация;
 15. определя изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност и контролира тяхното спазване;
 16. разработва проекти и планове за развитието и функционирането на Единна среда за обмен на данни и следи за тяхното изпълнение;
 17. осъществява административно и техническо обслужване и експертно осигуряване на Съвета за електронно управление;
 18. участва в разработването на правната уредба в областта на достъпа до пространствени данни;
 19. изготвя позиции, анализи и информации по въпроси на Европейския съюз в областта на електронното управление, достъпа до пространствени данни, оперативната съвместимост и информационната сигурност.
  • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
  • Концесии – актуално
  • е-услуги
  • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
  • 940 9400
  • 150-години МСД
  • Обществен съвет
  • Стратегия за пътна безопасност
  • БДЖ онлайн продажби
  • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
  • Цифрова програма за Европа
  • Открито управление
  • Отворени данни
  • Общоевропейски телефонни номера 116

  Актуално за министерството

  Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
  Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

  България в Шенген

  {structural_funds}

  SOLVIT

  Вход в системата

  RSS feed