Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Обща информация за Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013г.

Обща информация

Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) е една от седемте оперативни програми на Република България, които се финансират от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. ОПТ е оперативната програма с най-голям бюджет в България - 2 003 481 163.68 евро.

Целта на ОПТ е развитието на железопътната, пътната и водна инфраструктура, както и стимулиране развитието на комбиниран транспорт в съответствие с транспортната политика на Европейския съюз и установените изисквания за развитие на Tранс-европейската транспортна мрежа за постигне на устойчивост на българската транспортна система.

Специфичното в ОПТ е предварителното определяне на конкретните бенефициенти по проектите и предварителното приоритизиране на индикативен списък с инфраструктурни проекти, предвидени за финасиране от програмата.

Оперативната програма се фокусира върху няколко стратегически приоритета, които ще допринесат за интегрирането на националната транспортна мрежа в тази на ЕС. Постигането им ще има основен принос за устойчивия и балансиран икономически растеж на страната в средносрочен и в дългосрочен план.

Обща цел на ОПТ

 • Развитие на устойчива транспортна система.

Специфичните цели на програмата са:

 • Интегриране на националната транспортна система в транспортната мрежа на Европейския съюз;
 • Постигане на баланс между отделните видове транспорт.

Съгласно Регламент (EC) № 1083/2006 програмата трябва да бъде дефинирана на ниво приоритетни оси, подчертавайки най-важните операции. ОПТ има пет приоритетни оси. Бенефициентите по различните приоритетни оси са както следва:

1. Приоритетна ос - Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси

2. Приоритетна ос - Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси

3. Приоритетна ос - Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари

4. Приоритетна ос - Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища

5. Приоритетна ос - Техническа помощ

 

Контакти с Управляващия орган на ОП "Транспорт" 2007-2013 г.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed