Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Проект на План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България 05.03.2012
Голям размер

МТИТС публикува справка за отразяване на предложенията от получените становища по време на общественото обсъждане на проекта на План за въвеждане на цифрово наземно телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България

 

 

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съобщава, че е изготвен проект на План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България.

Проектът е публикуван в електронен вид за обсъждане със заинтересовани лица и е на разположение до 17.30 часа на 3 април 2012 г.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съобщава, че удължава срока за обществено обсъждане на проекта на План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България до 17:30 часа на 3 май 2012 г.

Мотиви:

Проектът на План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България е изготвен на основание § 209, ал. 6 на ПЗР на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) (ДВ, бр. 105 от 2011 г. в сила от 29.12.2011 г.) .

Основните акценти в плана са:

- Проектът на план включва етапите, сроковете и условията за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T), с крайна дата за изключване на наземното аналогово телевизионно радиоразпръскване в Република България на 1 септември 2013 г.

- Определена е продължителността на едновременното излъчване – 6 месеца, като началото му се предвижда за 1 март 2013 г.

- Определени са условията и критериите, по които на лица със специфични социални потребности ще бъдат осигурени устройства, позволяващи достъп до наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T), по стандарта MPEG 4 .

- Определени са взаимоотношения между доставчиците на медийни услуги и предприятията, разпространяващи програмите им, чрез мрежи за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване.

- Определени са действията на държавата във връзка с осигуряване на прехода от аналогово към цифрово наземно радиоразпръскване, за което са осигурени финансови средства в републиканския бюджет за 2012 г.

- Създава се Орган по цифровата телевизия, включващ всички заинтересовани страни. Органът се предвижда да заседава редовно, за да отчита напредъка по изпълнението на Плана 2012 г., да изразява становища по възникнали въпроси и проблеми и да предприема необходимите мерки за преодоляването им. В компетентността на органа ще бъде определянето на периода и графика за изключване на аналоговите предаватели, както и обсъждането на информация относно възникнали смущения при аналоговото и цифровото излъчване, и др.

 

Пълният текст на Проекта на Планa за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България  може да се види в Приложението.

Лица за контакти:

Дора Тонева - старши експерт в дирекция „Съобщения”,
тел. 02/ 949 2102,
e-mail: dtoneva@mtitc.government.bg

Латинка Разпопова - главен експерт в дирекция „Съобщения”,
тел. 02/ 949 2417,
e-mail: lgrazpopova@mtitc.government.bg.

 

Приложения
 Проект на План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България (411.5 KB)
 Справка за отразяване на предложенията от получените становища по време на общественото обсъждане на проекта на План за въвеждане на цифрово наземно телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България (878.5 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Юни
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed