Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Политики, стратегии, правила

Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България, приета с Решение на Министерски съвет № 734 от 2 септември 2016 г. (145 KB)

Решение на Министерски съвет № 734 от 2 септември 2016 г. (34 KB)

РЕШЕНИЕ № 149 от 11 март 2015 г. за приемане на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015 -2018 г.

Таблица с постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията становища по проект на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015 – 2018 г. (641.5 KB)

Проект на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015-2018 г.

Таблица с получените становища от обществени консултации във връзка с работата по актуализация на Секторната политика в областта на електронните съобщения

Стартиране на обществени консултации по две от ключовите теми за сектора на електронните съобщения във връзка с работата по актуализация на секторната политика в областта на електронните съобщения

Лого на Кампания по информиране на населението относно въвеждането на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България

Окончателна таблица на населените места без покритие на цифров ефирен телевизионен сигнал в Република България, съгласно Постановление № 288/14.12.2013 г. на МС

Презентация – Контролни измервания на КРС от заседанието на Управителния комитет – Орган по цифровата телевизия

Обобщени резултати от проведените социологически проучвания за готовността на населението за преминаване към цифрово наземно телевизионно радиоразпръскване:

февруари, 2013 г.

ноември,   2012 г.

План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България
(Приет с Решение № 604 на МС от 13 юли 2012 г.)

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(Приета с Решение № 972 на Министерския съвет от 29 декември 2010 г., обн. ДВ бр. 4 от 12.01.2011 г.)

ПРАВИЛА за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс

ПРАВИЛА за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен

РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди

Регулаторна политика за ползването на номера,адреси и имена за осъществяването на електронни съобщения

Принципи за управление и разпределение на радиочестотния спектър за граждански нужди

Правила за реда и условията за осъществяване на специфичен достъп до фиксираната телефонна мрежа

Правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсална услуга

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed