Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Международният съюз по далекосъобщения (МСД) насърчава провеждането на обществени консултации, свързани с предстоящата Световна конференция по международни далекосъобщения (WCIT12), 3-14 декември 2012 г. в Дубай, Обединени арабски емирства 23.07.2012
Голям размер

По време на годишната сесия на Съвета на МСД, провела се в периода 4-13 юли 2012 г., Женева, Швейцария беше обсъден въпроса за публичната достъпност на проектите на документи, които предстои да бъдат разглеждани на Световната конференция по международни далекосъобщения (WCIT12). Четиридесет и осемте държави-членки, които съставляват Съвета на МСД, обсъдиха и възможността за провеждане на отворени онлайн консултации с всички заинтересовани страни.

В резултат беше взето решение да се насърчи провеждането на консултации на национално ниво относно документите, отнасящи се до Световната конференция по международни далекосъобщения (WCIT12).

В тази връзка Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията приканва всички заинтересовани страни да изразят своите становища по проекта на Международните регламенти за далекосъобщенията (ITRs), както и по други въпроси, които предстои да бъдат разгледани по време на Световната конференция по международни далекосъобщения (WCIT12).

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще подготви позицията на Република България за Световната конференция. В изпълнение на взетото решение на Съвета на МСД и с цел балансирано представяне на реалните очаквания и интересите на сектора и гражданите на национално ниво при преразглеждането на Международните регламенти по телекомуникации, за нас ще бъде особено полезно да получим и отразим, във възможно най-голяма степен, мненията на различните заинтересовани страни. Обобщеният материал, оформен като принос на Република България, ще бъде предоставен на МСД в съответните срокове и по надлежния ред, съгласно правилата на Съюза.

Моля, изпращайте Вашите становища на английски и/или български език в срок до 10 септември 2012 г. на електроните пощи на лицата за контакти.

Допълнителна информация бихте могли да получите и на официалния сайт на МСД http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/default.aspx

 

Лица за контакти:

Красимира Димитрова - държавен експерт в дирекция „Съобщения”, отдел „Развитие на електронните съобщения”,
тел.: (+359 2) 949 27 05,
e-mail: kdimitrova@mtitc.government.bg

Лъчезар Василев - главен експерт в дирекция „Съобщения”, отдел „Развитие на електронните съобщения”,
тел.: (+359 2) 949 24 25,
e-mail: lvasilev@mtitc.government.bg 

Боряна Харлова - главен експерт в дирекция „Съобщения”, отдел „Развитие на електронните съобщения”
тел.: (+359 2) 949 24 28,
e-mail: bharlova@mtitc.government.bg

Приложения
 draft_future_itrs_public.pdf (885.22 KB)
 BULGARIAN CONTRIBUTION TO THE WORLD CONFERENCE ON INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS (WCIT-12) (29.5 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed