Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Годишна работна програма на СНРЧС за 2016 г.

Дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър (СНРЧС) към Министерския съвет е възложена и регламентирана чрез Закона за електронните съобщения. Широкото участие на заинтересованите държавни институции и регулаторния орган гарантира ефективно използване на радиочестотния спектър в интерес на гражданите, предприятията предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги и националната сигурност.

Годишната работна програма за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър се изготвя на основание чл. 3, ал. 4 от Правилника за дейността на Съвета.

Заседанията на Съвета по националния радиочестотен спектър се ръководят от председател.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Правилника за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър, председателят свиква заседания най-малко веднъж на 3 месеца.

При отсъствие на председателя, заседанията се ръководят от упълномощен от него член на Съвета.

Заседанията на съвета са редовни, ако на тях присъстват най-малко половината от членовете му, в това число задължително по един член - представител на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Комисията за регулиране на съобщенията, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“.

Съгласно чл. 10, ал. 2 от Правилника за дейността на СНРЧС, по искане на председателя или на най-малко два от държавните органи и служби може да се проведе извънредно заседание.

Дневният ред за всяко заседание се определя в зависимост от възникналите задачи и проблеми.

Взетите решения по време на Световната конференция по радиосъобщения към Международния съюз по далекосъобщения, проведена през 2015 г. налага актуализация на държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, както и изменения и допълнения в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър. Измененията и допълненията в политиката и плана, предвидени за 2016 г. произтичат и от международните ангажименти за хармонизиране с решенията и препоръките на Европейския комитет по пощи и далекосъобщения. През 2016 г. към МТИТС функционира и експертна група, съставена от представители на МО и КРС, които ще проучат възможностите за предоставяне на 800 MHz за граждански нужди. Целта е осигуряване на условия за ускорено развитие на широколентовия достъп в страната, пропорционално, във всички подходящи обхвати. Възможната промяна на настоящото ползване в цитирания обхват също е свързано с изменения в честотния план. Към момента на приемане на работната програма не може да се определи дали през 2016 г. ще се извърши еднократно изменение и допълнение на честотния план или всички промени ще бъдат въведени двукратно.

Съобразно предварителния график на изпълнение, основни дейности на СНРЧС за 2016 г. са:

1. Изготвяне на проект за изменение и допълнение на Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър.

2. Изготвяне на проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.

Текущи дейности, които се изпълняват през цялата година:

1. Извършване на междуведомствено съгласуване при получаване на заявки с искане за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти, предназначени за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно ползване между тях, с цел осигуряване на безопасността на въздухоплаването и корабоплаването, защита на националната сигурност и отбраната на страната и ефективното използване на радиочестотния спектър.

2. Междуведомствено съгласуване при искане за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти чрез радиосъоръжения с посочени технически параметри, срок и място за ползване на територията на Република България от чужди държави и международни организации.

3. Междуведомствено съгласуване, относно разрешаване за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти от държавите - членки на НАТО, при провеждане на съвместни учения и операции на територията на Република България.

4. Разглеждане и решаване на въпроси, свързани с електромагнитната съвместимост.

5. Осъществявана на международно координиране за всички радиослужби на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на техническите характеристики на радиосъоръженията, които ги използват, за нуждите на националната сигурност.

Приложение
 Годишна работна програма на СНРЧС за 2016 г. (50.5 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed