Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Оценка на картата на възстановената собственост (КВС) с цел създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), основа на единна система за поддържането на ка

Номер: 
8415
Дата на публикуване: 
15.07.2015 г.
Наименование: 

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Оценка на картата на възстановената собственост (КВС) с цел създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), основа на единна система за поддържането на кадастралните данни и предоставянето на услуги от тях за Северен централен район на планиране“, публикувана в РОП на АОП под номер 00042-2015-0013

Решението за откриване на процедура на договаряне № РД-14-86/15.07.2015 г. (232.74 KB) Удостоверение за време

Покана за участие в процедурата (896.12 KB) Удостоверение за време

Приложения към покана (325.6 KB) Удостоверение за време

Пояснение по покана № 14-00-1075/15.07.2015 г. (59.52 KB) Удостоверение за време

Протокол от работата на комисията (775.43 KB) Удостоверение за време

Доклад (326.84 KB) Удостоверение за време

Заповед (92.89 KB) Удостоверение за време

Протокол №2 (224.9 KB) Удостоверение за време

Протоколи от договаряне от №1 до №6 (453.35 KB) Удостоверение за време

Протокол №3 (467.14 KB) Удостоверение за време

Договор Д-54 (1.23 MB) Удостоверение за време

Приложения към Договор Д-54 (1.32 MB) Удостоверение за време

Информация за изпълнен договор – № Д-54 от 11.09.2015 г. (175.76 KB) Удостоверение за време

Иформация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

00042_2015_0013_D_54_2015.pdf (79.31 KB) Удостоверение за време