Публична покана с предмет: „Застраховка на недвижими имоти – държавна собственост, предоставени за управление на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП на АОП с ID:9039706

Номер: 
8070
Дата на публикуване: 
12.03.2015 г.
Наименование: 

Публична покана с предмет: „Застраховка на недвижими имоти – държавна собственост, предоставени за управление на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП на АОП с ID:9039706