Публична покана с предмет: ”Изготвяне на финансово-счетоводна, техническа и правна експертиза за установяване датата и размера на изпълнението (съответно – забавата в изпълнението и размера на неизпълнението) на одобрените от концедента Годишни инвестицио

Номер: 
7465
Дата на публикуване: 
30.06.2014 г.
Наименование: 

Публична покана с предмет: ”Изготвяне на финансово-счетоводна, техническа и правна експертиза за установяване датата и размера на изпълнението (съответно – забавата в изпълнението и размера на неизпълнението) на одобрените от концедента Годишни инвестиционни планове за 2012 г. и 2013 г. на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна, поотделно за всяко летище, направление и вид на инвестициите; проверка за приложимостта и спазването на процедурите по Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му, спазването на принципите на добрата пазарна практика при възлагането и извършването на отчетените инвестиции; установяване на съответствието на извършеното строителство с одобрените проекти и на качеството на изпълнението му с приложимите стандарти, по договора за концесия на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна, сключен с концесионера „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД”, публикувана в РОП на АОП под уникален номер 9031711

1. Покана (185.36 KB)

2. Приложение № 1 - Допълнителна информация (122 KB)

3. Приложение № 2 - Заявление за участие - образец (38 KB)

4. Протокол № 2 - за разглеждане, оценка на офертите и за класиране на участниците  (2.22 MB)

5. Договор (5.16 MB) дата на публикуване: 07.10.2014

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Отварянето на офертите за участие в процедура за възлагане по реда на глава Осма „а“ от ЗОП на консултантска услуга с предмет: „Изготвяне на финансово-счетоводна, техническа и правна експертиза за установяване датата и размера на изпълнението (съответно – забавата в изпълнението и размера на неизпълнението) на одобрените от концедента Годишни инвестиционни планове за 2012 г. и 2013 г. на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна, поотделно за всяко летище, направление и вид на инвестициите; проверка за приложимостта и спазването на процедурите по Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му, спазването на принципите на добрата пазарна практика при възлагането и извършването на отчетените инвестиции; установяване на съответствието на извършеното строителство с одобрените проекти и на качеството на изпълнението му с приложимите стандарти, по договора за концесия на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна, сключен с концесионера „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД”, съгласно публикувана в РОП на АОП Публична покана под уникален номер 9031711, ще се състои на 23.07.2014 г. (сряда) от 11.00 часа в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, София, ул. „Дякон Игнатий“ № 11, ет. 10, зала № 1006.

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

ID_9031711_D_30_2014.pdf (79.98 KB) Удостоверение за време

ID_9031711_D_30_2014.pdf (80.27 KB) Удостоверение за време

ID_9031711_D_30_2014.pdf (79.84 KB) Удостоверение за време

Информация за изпълнението на договор (174.24 KB) Удостоверение за време