Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране на Интермодален Терминал - Варна“ с уникален номер в РОП: 00042-2014-0004

Номер: 
7280
Дата на публикуване: 
30.04.2014 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране на Интермодален Терминал - Варна“ с уникален номер в РОП: 00042-2014-0004

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:предмет: „Проектиране на Интермодален Терминал - Варна“

Заинтересованите лица могат да закупят документацията за участие /на хартиен носител и CD/ в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в деловодството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Документацията за участие се представя на заинтересованите лица след представяне на платежен документ, удостоверяващ че документацията е заплатена. Цената на документацията за участие е 12,00 (дванадесет) лева с включен ДДС. Цената на документацията за участие следва да бъде внесена в касата на министерството в брой или по банков път на следната сметка: IBAN: BG42 BNBG 96613000 1248 01, BIC: BNBG BGSD, Българска народна банка, Площад „Княз Александър І” № 1, София 1000.

Обществената поръчка е публикувана под номер 0042-2014-0004 в Регистъра на обществените поръчки.

1. Решение

2. Обявление

3. Разяснение №1 по документацията (100.2 KB)

4. Разяснение №2 по документацията (37.28 KB)

5. Разяснение №3 по документацията (51.12 KB)

6. Разяснение №4 по документацията (54.6 KB)

7. Разяснение №5 по документацията (99.63 KB)

8. Разяснение №6 по документацията (70.36 KB)

9. Разяснение №7 по документацията (68.27 KB)

10. Решение за промяна - удължаване на обявените срокове

11. Разяснение №8 по документацията (88.33 KB)

12. Разяснение №9 по документацията (81.33 KB)

13. Разяснение №10 по документацията (72.63 KB)

14. Разяснение №11 по документацията (163.73 KB)

15. Разяснение №12 по документацията (99.43 KB)

16. Разяснение №13 по документацията (62.83 KB)

17. Разяснение №14 по документацията (95.57 KB)

18. Разяснение №15 по документацията (351.09 KB)

20. Информация за отваряне на ценови оферти (77.29 KB)

21. Информация относно гаранция за участие (47.1 KB) Дата на публикуване: 10.10.2014

22. Договор (645.18 KB)Удостоверение за време

23. Приложения Удостоверение за време Приложения.zip (69.76 MB)