Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
04.10.2018 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване и разширяване на сървърна и мрежова инфраструктура на МТИТС“

Обособена позиция 1 – „Разширяване и надграждане на съществуващ дисков масив HP 3PAR StoreServ 7400c 2N  с допълнителни дискове с всички необходими лицензи“

Обособена позиция 2 – “Надграждане на клъстер, състоящо се от закупуване на 5 (пет) броя нови сървъра. Увеличаване скоростта на мрежовата свързаност до 10 Gbps”

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 05.11.2018 г., 17:30 ч.
Вид: 
Открита процедура
Обект на процедурата: 
Доставки

Работа на комисията

Протоколи

Доклад

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: