Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
19.09.2016 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Усъвършенстване на съществуващата сървърна инфраструктура чрез надграждане на налични и закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на нови сървъри, софтуер за виртуализация, разширение и свързване на дискови масиви, разширение на лицензи за Wi-Fi контролера, доставка и монтаж на 4 броя нови AP, доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника, работна станция за инсталиране на приложения и закупуване на мултимедии за нуждите на дирекциите в МТИТС”, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2016-0004

със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Надграждане на съществуващи сървъри, доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на сървърна система, разширение на съществуващи дискови масиви за съхраняване на данни, надграждане до последна версия и закупуване на съответния брой софтуерни лицензи за базов и приложен софтуер, виртуализационна среда. Разширение на лицензи за Wi-Fi контролера, доставка и монтаж на 4 броя нови АР.

Обособена позиция 2: Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации.

Обособена позиция 3: Доставка и инсталиране на периферна и офис техника

Обособена позиция 4: Доставка, инсталиране и настройки на работна станция за инсталиране на приложения

Краен срок за подаване на документи: 
петък, 21.10.2016 г., 17:30 ч.
Вид: 
Открита процедура
Обект на процедурата: 
Доставки

Откриване

Решение

Обявление

Документация

Работа на комисията

Възлагане/ прекратяване

Договор

Информация

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: