Номер в РОП: 
Статус: 
Прекратена
Дата на създаване на електронната преписка: 
12.12.2016 г.
Наименование: 

Обществена поръчка с предмет : „Доставка чрез покупка на малък кораб за специализирани изследвания“

По проект FAIRway Danube, финансиран от МСЕ, сектор „Транспорт“, споразумение за финансиране № INEA/CEF/TRAN/M2014/1043119

Съвместно възлагане на МТИТС и ИАППД

Електронна връзка с публикуваните пазарни консултации

Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 18.01.2017 г., 17:30 ч.
Вид: 
Открита процедура
Обект на процедурата: 
Доставки

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: