Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройството на ІV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко” № 6” за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти

Номер: 
8181
Дата на публикуване: 
17.06.2015 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройството на ІV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко” № 6” за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти”, управляващ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.” – І и ІІ етап”, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2015-0012