Номер в РОП: 
Статус: 
Прекратена
Дата на създаване на електронната преписка: 
04.02.2019 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по медийно обслужване във връзка с изпълнението на мерките по информация и публичност на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“

Съобщение

Уважаеми госпожи и господа,

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП, всички действия по процедура с предмет: „Дейности по медийно обслужване във връзка с изпълнението на мерките по информация и публичност на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“ спират, считано от 08.03.2019 г., след публикуване на настоящото съобщение. Спирането на процедурата за възлагане на обществената поръчка е предвид полученото на 08.03.2019 г. в министерството Уведомление от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), изх.№ ИС-301/КЗК-2019/2019 от 07.03.2019 г., за образувано производство по преписка № КЗК-219/06.03.2019 г., във връзка с постъпила жалба с вх. № ВХР-419-28.02.2019 г.

Вид: 
Открита процедура
Обект на процедурата: 
Услуги

Възлагане/ прекратяване

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: