Процедури

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Номер в РОП
1420 01.03.2019 г. Открита процедура | Прекратена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Оценка на въздействието и ефектите от изпълнението на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и оценка на напредъка по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и принос към Стратегията на ЕС“
Номер в РОП: 00042-2019-0003
1264 04.02.2019 г. Открита процедура | Прекратена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по медийно обслужване във връзка с изпълнението на мерките по информация и публичност на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“
Номер в РОП: 0042-2019-0002
1543 03.01.2019 г. Публично състезание | Възложена Организиране на събития за нуждите на ОПТТИ 2014-2020
Номер в РОП: 00042-2019-0001
1421 12.11.2018 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка и инсталиране на 10 автоматични станции за измерване на водното ниво“
Номер в РОП: 00042-2018-0011
1391 08.11.2018 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на ежедневна и денонощна невъоръжена охрана на административните сгради и имоти, предоставени за управление на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и намиращите се в тях движими вещи”
Номер в РОП: 00042-2018-0010
1458 05.11.2018 г. Публично състезание | Прекратена Обществената поръчка с предмет: „Организиране на събития за нуждите на ОПТТИ 2014-2020“
Номер в РОП: 00042-2018-0009
1419 29.10.2018 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на предпроектно проучване и изготвяне на пакет документи за проект: „Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в БМОРТС"
Номер в РОП: 00042-2018-0008
1340 22.10.2018 г. Открита процедура | Прекратена Обществена поръчка с предмет: „Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри и бази данни. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска“
Номер в РОП: 00042-2018-0007
1375 04.10.2018 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване и разширяване на сървърна и мрежова инфраструктура на МТИТС“
Номер в РОП: 00042-2018-0006
1137 05.07.2018 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на леки автомобили“
Номер в РОП: 00042-2018-0005

Страници