Обществени поръчки до 01.10.2014 г.

N: Дата на създаване на електронната преписка Наименование
6043 14.12.2012 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на логистиката във връзка с реализирането на дейности 2, поддейност 2.2, дейност 3, дейност 4 и дейност 5, поддейност 5.1 по проект „Укрепване на административния капацитет на УО на ОПТ и звената и служителите в МТИТС, пряко ангажирани с изпълнението на дейности по ОПТ и обезпечаване на съвместни мероприятия при управлението на ОП „Транспорт”,
5981 20.11.2012 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подпомагане на управляващия орган на Оперативна програма Транспорт 2007-2013 г. при подготовката на следващата оперативна програма за периода 2014-2020 г.” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Подпомагане на подготовката на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” за периода 2014-2020 г.”; Обособена позиция № 2: „Оценка на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” за периода 2014-2020 г.”
5688 31.07.2012 г. Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на ежедневна и денонощна невъоръжена охрана на административните сгради и имоти, предоставени за управление на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”
5672 20.07.2012 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор"
5408 24.02.2012 г. Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на обосновка на концесия, концесионни анализи и проекти на документи по чл. 22 от Закона за концесиите за предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване София и на гражданско летище за обществено ползване Балчик” с три обособени позиции, публикувана в РОП по номер 0042-2012-0006
4790 25.03.2011 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекти на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, реализирани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

Страници