Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на дейности за информация и публичност по проекти на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, публикувана под номер 00042-2010-0015 в Регистъра на обществените поръчки
[27.11.2015]
Иформация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП: 00042_2010_0015_D_26_2011.pdf (77.25 KB) Удостоверение за време 00042_2010_0015_D_65_2011.pdf (76.95 KB) Удостоверение за време  ...
Откриване на конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване на право на назначение с цел експлоатация на линията за търговски въздушен превоз, договорена със Спогодбата за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на Република Индия
[30.07.2014]
Заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за откриване на конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване на право на назначение с...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на обучение за служители на централната администрация и извършване на оценка на ефективността на обученията, организирани и/или координирани по проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии“ и разработване на информационни материали – наръчници за всеки обучителен модул”, публикувана под номер 00042-2014-0012 в Регистъра на обществените поръчки
[01.07.2014]
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за предоставяне на специфична експертиза при извършване на проверки на място по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”, публикувана под номер 00042-2014-0013 в Регистъра на обществените поръчки
[01.07.2014]
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане...
Публична покана с предмет: ”Изготвяне на финансово-счетоводна, техническа и правна експертиза за установяване датата и размера на изпълнението (съответно – забавата в изпълнението и размера на неизпълнението) на одобрените от концедента Годишни инвестиционни планове за 2012 г. и 2013 г. на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна, поотделно за всяко летище, направление и вид на инвестициите; проверка за приложимостта и спазването на процедурите по Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му, спазването на принципите на добрата пазарна практика при възлагането и извършването на отчетените инвестиции; установяване на съответствието на извършеното строителство с одобрените проекти и на качеството на изпълнението му с приложимите стандарти, по договора за концесия на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна, сключен с концесионера „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД”, публикувана в РОП на АОП под уникален номер 9031711
[30.06.2014]
1. Покана (185.36 KB) 2. Приложение № 1 - Допълнителна информация (122 KB) 3. Приложение № 2 - Заявление за участие - образец (38 KB) 4. Протокол № 2 - за разглеждане, оценка на...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хардуерно оборудване и софтуерни лицензи за целите на проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса” публикувана под номер 00042-2014-0011 в Регистъра на обществените поръчки
[30.06.2014]
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса” публикувана под номер 00042-2014-0009 в Регистъра на обществените поръчки
[30.06.2014]
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Последващо развитие и усъвършенстване на информационно - комуникационната среда на електронното правителство“, публикувана под номер 0042-2014-0010 в Регистъра на обществените поръчки
[30.06.2014]
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги при изпълнение на дейностите по проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса“, публикувана под номер 0042-2014-008 в Регистъра на обществените поръчки
[27.06.2014]
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически паспорти на административните сгради на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, находящи се на адреси: ул. „Дякон Игнатий” № 9-11 и ул. „Ген. Гурко” № 5” , публикувана под номер 00042-2014-0007 в Регистъра на обществените поръчки
[25.06.2014]
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка на напредъка и цялостното изпълнение на ОП „Транспорт”, публикувана под номер 00042-2014-0006 в Регистъра на обществените поръчки
[05.06.2014]
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги при изпълнение на дейности по проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии“, публикувана под номер 00042-2014-0005 в Регистъра на обществените поръчки
[05.06.2014]
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране на Интермодален Терминал - Варна“ с уникален номер в РОП: 00042-2014-0004
[30.04.2014]
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на...
Публична покана с предмет „Комплексна поддръжка (техническо обслужване), авариен ремонт и профилактика на асансьорни уредби в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на ул.”Дякон Игнатий” № 11“, публикувана в РОП на АОП под уникален номер 9027522
[27.03.2014]
1. Покана (174.45 KB) 2. Приложение № 1 - Техническа спецификация за „Комплексна поддръжка (техническо обслужване), авариен ремонт и профилактика на  асансьорни уредби в сградата на...

      123 Следваща Последна  
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed