Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Публични покани
Покана с предмет: "Изготвяне на финансово-счетоводна, техническа и правна експертиза за 2014 г. по Договора за концесия на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна, както и обобщаване на финансово-счетоводните, техническите и правните експертизи по одобрените и признатите от концедента План за незабавни подобрения (ПНП) и Годишни инвестиционни планове (ГИП) за периода 2007 – 2013 години, публикувана под ID: 9052454 в АОП
[12.04.2016]
Покана (184.93 KB) Удостоверение за време Приложение № 1 – Техническа спецификация (543.51 KB) Удостоверение за време Приложение № 2 – Представяне на участника (41.92 KB) Удостоверение за...
Публична покана с предмет: “Проектиране и изпълнение на системите за видеонаблюдение и контрол на достъпа в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП под ID: 9052537
[12.04.2016]
Покана (188.81 KB) Удостоверение за време Приложение № 1 – Техническа спецификация (256.5 KB) Удостоверение за време Приложение № 2 – Представяне на участника – образец ...
Публична покана с предмет: „Строителна поддръжка - извършване на аварийни и необходими ремонти на сградите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП с ID номер 9050074
[02.02.2016]
На  основание чл. 9, ал. 5, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки Публичната покана е оттеглена. Действията по възлагане на поръчката се...
Публична покана с предмет: „Избор на независим консултант за осъществяване на дейности по верификация на разходите по проекти, с бенефициент Управляващият орган, които се финансират по приоритетни оси „Техническа помощ” на Оперативната програма „Транспорт” 2007 – 2013 г./ОПТ/ и Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“/ОПТТИ/“, публикувана в РОП под ID 9049299
[29.12.2015]
Покана (183.26 KB) Удостоверение за време Приложение № 1 – Техническа спецификация (24.92 KB) Удостоверение за време Приложение № 2 – Представяне на участника (15.88 KB) Удостоверение за...
Публична покана с предмет: „Изготвяне на концесионни анализи по чл. 8, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, във вр. с чл. 21, ал. 2 от Закона за концесиите – правен, технически, финансово-икономически анализ и екологичен анализ за обект „Пристанищен терминал „ Зимовник-Русе”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе” и проекти на обосновка на концесията, концесионен договор и документация за участие в процедурата за предоставяне на концесията”, публикувана в РОП под ID номер 9047870
[19.11.2015]
Покана (231.09 KB) Удостоверение за време Приложение № 1 – Технически спецификации   (246.5 KB) Удостоверение за време Приложение № 2 – Представяне на участника – образец  ...
Публична покана с предмет „Сервизно обслужване и ремонт на периферна и офис техника, собственост на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП под ID номер 9046125
[23.09.2015]
Покана (221 KB) Удостоверение за време Приложение № 1 – Техническа спецификация (46.5 KB) Удостоверение за време Приложение № 2 – Списък на периферна и офис техника, собственост на...
Публична покана с предмет „Извънгаранционно абонаментно обслужване и техническа поддръжка на климатичните инсталации и системи, собственост на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП с ID:9046124
[23.09.2015]
Покана (223.2 KB) Удостоверение за време Приложение № 1 – Техническа спецификация (20.88 KB) Удостоверение за време Приложение № 1а – Списък на климатичните инсталации и системи (152.5 KB)...
Публична покана с предмет „Надграждане и развитие на Географска информационна система на МТИТС“, публикувана в РОП с ID: 9045149
[24.08.2015]
Покана (171.56 KB) Удостоверение за време Приложение № 1 – Техническа спецификация (16.96 KB) Удостоверение за време Приложение № 2 – Методика за избор на изпълнител ...
Покана с предмет „Абонаментно сервизно обслужване на периферната техника, собственост на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП с ID: 9045054
[20.08.2015]
Покана (105.13 KB) Удостоверение за време Приложение №1 - Техническа спецификация  (44.5 KB) Удостоверение за време Приложение №2 - Списък на периферната и офис техника  ...
Публична покана с предмет „Изготвяне на концесионни анализи (технически, финансово-икономически, правен и екологичен анализ) за предоставяне на концесия за услуга върху обект „Интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив“ и проекти на обосновка на концесия, концесионен договор, документация за участие в открита процедура и решение за откриване на процедура“, публикувана в АОП с ид № 9044902
[14.08.2015]
Покана (214.36 KB) Удостоверение за време Приложение 1 - Техническа спецификация (97.36 KB) Удостоверение за време Приложение 2 - Представяне на участника /образец/ ...
Покана с предмет „Застраховане на автомобилите, собственост на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията - застраховки „Каско”, „Злополука на лицата в МПС” и задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, публикувана в РОП с ID:9043235
[26.06.2015]
Покана (223.89 KB) Удостоверение за време Приложение №1 - Техническа спецификация  (38.5 KB) Удостоверение за време Приложение №2 - Списък автомобили  (36 KB) Удостоверение за време...
Покана с предмет „Изготвяне на концесионни анализи (технически, финансово-икономически, правен и екологичен анализ) за предоставяне на концесия върху гражданско летище за обществено ползване Пловдив и проекти на обосновка на концесията, концесионен договор, документация за участие в открита процедура и решение за откриване на процедура“, публикувана в РОП с ID:9041995
[21.05.2015]
Покана (229.81 KB) Удостоверение за време Техническа спецификация (62.14 KB) Удостоверение за време Приложение №1 - Техническо предложение  (20.62 KB) Удостоверение за време Приложение №2...
Покана с предмет „Изготвяне на финансово-икономически анализ за предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване София“, публикувана в РОП с ID: 9041386
[30.04.2015]
Покана (234.41 KB) Удостоверение за време Техническа спецификация (146 KB) Удостоверение за време Приложение №1 (19.07 KB) Удостоверение за време Приложение №2 (18.86 KB) Удостоверение...

      12 Следваща Последна  
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed