Обществени поръчки

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Номер в РОП
1898 14.08.2019 г. Договаряне без предварително обявление | Възложена Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Актуализиране на програмния код на системата за документооборот EVENTIS R7/2016 с всички подобрени функции, добавяне на нови модули, създаване на криптирани копия със защита и контрол на достъпа до резервните и 12 (дванадесет) месечна поддръжка на системата"
Номер в РОП: 00042-2019-0007
1810 06.08.2019 г. Публично състезание | Прекратена Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт и доставка на климатични системи“
Номер в РОП: 00042-2019-0006
1884 05.08.2019 г. Договаряне без предварително обявление | Възложена Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“
Номер в РОП: 00042-2019-0005
1708 15.07.2019 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура с предмет: „Изготвяне на проект на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 година“
Номер в РОП: 00042-2019-0004
1804 03.07.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Oбщественa поръчкa с предмет: "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Canon (Канон) за нуждите на Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. по Рамково споразумение с рег. № СПОР-5/18.04.2019 г.
Номер в РОП:
1805 03.07.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Oбщественa поръчкa с предмет: "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. по Рамково споразумение с рег. № СПОР-8/18.04.2019 г.
Номер в РОП:
1739 01.07.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-8/18.04.2019 г. публикувана под № 1360 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки
Номер в РОП:
1736 01.07.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по Рамково споразумение с рег. № СПОР-5/18.04.2019 г.
Номер в РОП:
1738 01.07.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по Рамково споразумение с рег. № СПОР-7/18.04.2019 г. публикувана под № 1482 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки
Номер в РОП:
1751 23.05.2019 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии за 2018 година“
Номер в РОП: 9088517

Страници