Обществени поръчки

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Номер в РОП
1992 29.10.2019 г. Публично състезание | Възложена Oбществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на климатична инсталация чрез подмяна на термопомпен агрегат за сградата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“
Номер в РОП: 00042-2019-0011
1991 29.10.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Отворена Обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-28/21.12.2017 г. публикувана под № 1639 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки
Номер в РОП:
1854 07.10.2019 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура с предмет: „Оценка на въздействието и ефектите от изпълнението на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и оценка на напредъка по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и принос към Стратегията на ЕС
Номер в РОП: 00042-2019-0010
1935 01.10.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Прекратена Обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-28/21.12.2017 г.” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-28/21.12.2017 г. публикувана под № 1577 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки
Номер в РОП:
1955 30.09.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на столове за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по Рамково споразумение с рег. № СПОР-7/15.03.2018 г.
Номер в РОП:
1912 19.09.2019 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне и актуализация на концесионни анализи (технически, финансово-икономически, правен и екологичен анализ) за възлагане на държавни концесии на обекти – публична държавна собственост
Номер в РОП: 00042-2019-0009
1894 21.08.2019 г. Публично състезание | Възложена Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“
Номер в РОП: 00042-2019-0008
1898 14.08.2019 г. Договаряне без предварително обявление | Възложена Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Актуализиране на програмния код на системата за документооборот EVENTIS R7/2016 с всички подобрени функции, добавяне на нови модули, създаване на криптирани копия със защита и контрол на достъпа до резервните и 12 (дванадесет) месечна поддръжка на системата"
Номер в РОП: 00042-2019-0007
1810 06.08.2019 г. Публично състезание | Прекратена Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт и доставка на климатични системи“
Номер в РОП: 00042-2019-0006
1884 05.08.2019 г. Договаряне без предварително обявление | Възложена Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“
Номер в РОП: 00042-2019-0005

Страници