Обществени поръчки

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Номер в РОП
1710 14.05.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „“Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-4/18.04.2019 г.
Номер в РОП:
1709 14.05.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Доставка на копирна хартия (нерециклирана) за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по Рамково споразумение с рег. № СПОР-10/23.04.2019 г.
Номер в РОП:
1673 24.04.2019 г. Събиране на оферти с обява | Прекратена Обява за обществена поръчка по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на актуализация на приетите от МТИТС през 2015 г. концесионни анализи (технически, финансово-икономически, правен и екологичен анализ) за възлагане на държавна концесия за строителство върху обект гражданско летище за обществено ползване Пловдив и проекти на обосновка на концесията по чл. 58, ал. 1 от ЗК, на документация за концесията по чл. 58, ал. 1 от ЗК, включително проект на концесионен договор по чл. 78, ал. 1, т. 12 от ЗК и проект на решение за откриване на процедура по чл. 71 от ЗК“
Номер в РОП: 9087814
1664 25.03.2019 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Техническо обслужване, ремонтни дейности, доставка и монтаж на резервни части и консумативи на моторни превозни средства ползвани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”
Номер в РОП: 9086941
1420 01.03.2019 г. Открита процедура | Прекратена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Оценка на въздействието и ефектите от изпълнението на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и оценка на напредъка по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и принос към Стратегията на ЕС“
Номер в РОП: 00042-2019-0003
1611 22.02.2019 г. Събиране на оферти с обява | Прекратена Обществена поръчка с предмет: „Техническо обслужване, ремонтни дейности, доставка и монтаж на резервни части и консумативи на моторни превозни средства ползвани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.
Номер в РОП: 9085977
1264 04.02.2019 г. Открита процедура | Прекратена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по медийно обслужване във връзка с изпълнението на мерките по информация и публичност на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“
Номер в РОП: 0042-2019-0002
1578 31.01.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по Рамково споразумение с рег. № СПОР-23/28.12.2018 г.
Номер в РОП:
1543 03.01.2019 г. Публично състезание | Възложена Организиране на събития за нуждите на ОПТТИ 2014-2020
Номер в РОП: 00042-2019-0001
1495 16.11.2018 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Oбществена поръчка с предмет: „Застраховане на автомобилите, ползвани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията със застраховки „Автокаско”, „Злополука на лицата в МПС” и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”
Номер в РОП: 9083192

Страници