Обществени поръчки до 14.04.2016 г.

N: Дата на създаване на електронната преписка Наименование
8688 03.12.2015 г. Процедура по чл.93б, ал.3 от ЗОП с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по условията на Рамково споразумение № СПОР-435/03.11.2015 г. на ЦООП с предмет „Услуги по почистване, щадящи околната среда”
8508 23.11.2015 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка на рекламни материали (сувенири) със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: изработка на рекламни материали (сувенири) – група 1 и Обособена позиция № 2: изработка на рекламни материали (сувенири) – група 2“, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2015-0020
8640 19.11.2015 г. Публична покана с предмет: „Изготвяне на концесионни анализи по чл. 8, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, във вр. с чл. 21, ал. 2 от Закона за концесиите – правен, технически, финансово-икономически анализ и екологичен анализ за обект „Пристанищен терминал „ Зимовник-Русе”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе” и проекти на обосновка на концесията, концесионен договор и документация за участие в процедурата за предоставяне на концесията”, публикувана в РОП под ID номер 9047870
8662 17.11.2015 г. Процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на пликове и бланки за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по условията на Рамково споразумение № СПОР-417/02.10.2015 г. на ЦООП с предмет „Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 2
8671 17.11.2015 г. Процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по условията на Рамково споразумение № СПОР-416/02.10.2015 г. на ЦООП с предмет „Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 1
8661 16.11.2015 г. Процедура по чл.93б, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по условията на Рамково споразумение № СПОР-427/26.10.2015 г. на ЦООП с предмет „Доставка на копирна хартия ”, обособена позиция № 2
8660 16.11.2015 г. Процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по условията на Рамково споразумение № СПОР-426/26.10.2015 г. на ЦООП с предмет „Доставка на копирна хартия ”, обособена позиция № 1
8658 16.11.2015 г. Процедура по чл.93б, ал.3 от ЗОП с предмет: "Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна партия, факс хартия, цветна хартия, картон и др. за нуждите на МТИТС“ по условията на Рамково споразумение № СПОР-428/26.10.2015 г. на ЦООП с предмет „Доставка на копирна хартия ”, обособена позиция № 3
8513 23.10.2015 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройство на ІV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко” № 6” за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти”, Управляващ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.” – І и ІІ етап”, публикувани в РОП на АОП под номер 00042-2015-0019
8507 28.09.2015 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2015-0018

Страници