Обществени поръчки до 14.04.2016 г.

N: Дата на създаване на електронната преписка Наименование
8053 02.04.2015 г. Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.” публикувана в РОП на АОП под номер 00042-2015-0008
8118 30.03.2015 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Оценка на картата на възстановената собственост (КВС) с цел създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), основа на единна система за поддържането на кадастралните данни и предоставяне на услуги от тях“, публикувана в РОП на АОП под номер 00042-2015-0007
8131 26.03.2015 г. Публична покана с предмет: „Техническо обслужване, ремонтни дейности, доставка и монтаж на резервни части и консумативи на моторни превозни средства ползвани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, публикувана в РОП на АОП с ID: 9040212
8035 19.03.2015 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Развитие на платформата за електронни административни услуги за работа в облака на местната администрация и осигуряване на интегрирана среда за екипна работа“ по проект „Развитие на административното обслужване по електронен път“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно Договор № К10-31-1/07.09.2010 г., публикувана в РОП на АОП под номер 00042-2015-0006
8070 12.03.2015 г. Публична покана с предмет: „Застраховка на недвижими имоти – държавна собственост, предоставени за управление на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП на АОП с ID:9039706
8085 12.03.2015 г. Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на анализ на ефективността на обученията, реализирани по проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии”, публикувана в РОП на АОП под номер 00042-2015-0005
8063 27.02.2015 г. Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на въздушен превоз на пътници и багаж при служебни пътувания на служители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, публикувана в РОП на АОП под номер 00042-2015-0004
7959 26.02.2015 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на ежедневна и денонощна невъоръжена охрана на административните сгради и имоти, предоставени за управление на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и намиращите се в тях движими вещи”, публикувана в РОП под номер 00042-2015-0003
7939 17.02.2015 г. Публична покана с предмет: „Техническо обслужване, ремонтни дейности, доставка и монтаж на резервни части и консумативи на моторни превозни средства ползвани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, публикувана в РОП на АОП с ID: 9038997
8050 12.02.2015 г. Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи за електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса“ № К13-32-1/30.09.2013 г. осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд” и проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии” № К13-22-1/05.03.2014 г. осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”, публикувана в РОП под номер 00042-2015-0002

Страници