Обществени поръчки до 14.04.2016 г.

N: Дата на създаване на електронната преписка Наименование
7913 08.12.2014 г. Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-41/07.10.2014 г. с предмет: „Доставка на копирна хартия”, обособена позиция № 1 „Доставка на рециклирана копирна хартия“ на Централния орган по обществените поръчки
7820 26.11.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на дейности за информация и публичност“, публикувана под номер 00042-2014-0015 в Регистъра на обществените поръчки 00042-2014-0015
7870 26.11.2014 г. Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-48/04.11.2014 г. с предмет: “Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили” на Централния орган по обществените поръчки
7868 26.11.2014 г. Сключване на договор по рамково споразумение СПОР-49/04.11.2014 г. с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда” на Централния орган по обществените поръчки
7845 14.11.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги при изпълнение на дейности по проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии“: „Участие в мониторинга и контрола на дейностите по обучение с цел осигуряване на изчерпателност, достоверност и професионална експертиза на качеството на обучителните процеси и програми”, публикувана в РОП под уникален номер 00042-2014-0014
7464 30.06.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хардуерно оборудване и софтуерни лицензи за целите на проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса” публикувана под номер 00042-2014-0011 в Регистъра на обществените поръчки

Страници