Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.” публикувана в РОП на АОП под номер 00042-2015-0008

Номер: 
8053
Дата на публикуване: 
02.04.2015 г.
Наименование: 

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.” публикувана в РОП на АОП под номер 00042-2015-0008

Предварителен контрол

Решение (228.09 KB) Удостоверение за време

Обявление (376.49 KB) Удостоверение за време

Документация (3.81 MB) Удостоверение за време

Документация (1.34 MB) Удостоверение за време

Разяснение №1 по документацията (73.32 KB) Удостоверение за време

Доклад предварителен контрол (68.78 KB) Удостоверение за време

Разяснение №2 по документацията (112.15 KB) Удостоверение за време

Разяснение №3 по документацията (170.74 KB) Удостоверение за време

Разяснение №4 по документацията (55.29 KB) Удостоверение за време

Разяснение №5 по документацията (103.37 KB) Удостоверение за време

Разяснение №6 по документацията (50.81 KB) Удостоверение за време

Разяснение №7 по документацията (44.59 KB) Удостоверение за време

Разяснение №8 по документацията (55.08 KB) Удостоверение за време

Разяснение №9 по документацията (65.57 KB) Удостоверение за време

Разяснение №10 по документацията (115.6 KB) Удостоверение за време

Разяснение №11 по документацията (181.04 KB) Удостоверение за време

Разяснение №12 по документацията (114.98 KB) Удостоверение за време

Разяснение №13 по документацията (90.2 KB) Удостоверение за време

Съобщение за спиране на процедурата (34.12 KB) Удостоверение за време

Информация за хода на процедурата при производство по обжалване (211.29 KB) Удостоверение за време

Решение за промяна на обявените срокове (230.29 KB) Удостоверение за време

Протокол №1 (2.53 MB) Удостоверение за време

Протокол №1а (6.96 MB) Удостоверение за време

Отваряне на ценови оферти (42.56 KB) Удостоверение за време

Протокол № 2 (14.03 MB) Удостоверение за време

Протокол № 3 (1.86 MB) Удостоверение за време

Протокол № 4 (2.57 MB) Удостоверение за време

Протокол № 5 (1.02 MB) Удостоверение за време

Заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за класиране на участниците и определяне на изпълнител (3.82 MB) Удостоверение за време

Писмо от името на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията до участниците в обществената поръчка (88.94 KB) Удостоверение за време

Информация за възстановени гаранции за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.“ (167.78 KB) Удостоверение за време

Договор Д-5/13.01.2016 г. (2.5 MB) Удостоверение за време

Приложение № 1 (1.16 MB) Удостоверение за време

Приложение № 2 - Ценова оферта на участника (658.37 KB) Удостоверение за време

Приложение № 2 - Техническа оферта на участника (113.74 MB) Удостоверение за време

Приложение № 3 – съдържа документация за обществената поръчка и разяснения от № 1 до № 13 публикувани по-горе

Актуализирана информация за възстановени гаранции за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.“ (167.25 KB) Удостоверение за време