Вие сте тук

Обществено обсъждане

10.12.2018

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Наредба за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи
30.11.2018

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

В проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (обн., ДВ, бр. 16 от 2014 г.)
20.11.2018

(обн., ДВ, бр. 107 от 2008 г., изм. и доп., бр. 6 от 2010 г., изм., бр. 56 от 2011 г., изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., изм. и доп., бр. 30 от 2014 г., изм., бр. 50 от 2014 г., изм. и доп.,  бр. 59 от 2018 г. )

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища (загл. доп. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., и бр. 56 от 2011 г.)
08.11.2018

(обн., ДВ, бр. 33 от 2014 г., изм., бр. 76 от 2014 г., изм. и доп., бр. 101 от 2014 г., изм., бр. 2 от 2016 г., изм. и доп., бр. 50 от 2017 г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 76 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“ по Регламент (ЕС) № 1316/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа
Subscribe to Обществено обсъждане