Вие сте тук

Обществено обсъждане

28.10.2020

(oбн., ДВ, бр. 109 от 1999 г., изм. и доп., бр. 50 и бр. 95 от 2000 г., бр. 30 от 2002 г., бр. 107 от 2003 г., бр. 29 и бр. 111 от 2004 г., бр. 23 от 2005 г.; изм. с Решение № 6388 от 6.07.2005 г. на ВАС на РБ - бр. 58 от 2005 г.; изм. и доп. бр. 46 и бр. 99 от 2006 г., бр. 103 от 2007 г., бр. 73 от 2011 г., бр. 13 от 2012 г., бр. 69 от 2012 г., бр. 67 от 2014 г., бр. 33 и бр. 53 от 2018 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници
28.10.2020

(обн., ДВ, бр. 64 от 2001 г., доп., бр. 50 от 2003 г., изм. и доп., бр. 87 от 2006 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., изм., бр. 36 от 2011 г., бр. 88 от 2011 г., доп., бр. 110 от 2013 г., изм. и доп., бр. 36 от 2016 г., бр. 45 от 2019 г.)

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура (Наредба № 41)
22.10.2020

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Заповед за разпределението, използването и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2021 г.
05.10.2020

(обн. ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. и доп., бр. 11 от 2012 г., бр. 37 от 2016 г. и бр. 64 от 2019 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки
Subscribe to Обществено обсъждане