Вие сте тук

Обществено обсъждане

25.10.2021

(обн., ДВ, бр. 87 от 2016 г., изм., бр. 40 от 2018 г., изм. и доп., бр. 53 от 2018 г., доп., бр. 55 от .2019 г., изм., бр. 12 от 2020 г., бр. 31 от 2021 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори
22.10.2021

(обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г., доп., бр. 80 от 2004 г., изм. и доп., бр. 86 от 2004 г., доп., бр. 36 от 2005 г., изм., бр. 96 от 2005 г., доп., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 от 2007 г., изм. и доп., бр. 98 от 2007 г., доп., бр. 64 от 2008 г., изм., бр. 10 от 2009 г., доп., бр. 73 от 2010 г., изм. и доп., бр. 19 от 2011 г.,, изм., бр. 105 от 2011 г., бр. 106 от 2011 г., изм. и доп., бр. 61 от 2012 г., доп., бр. 51 от 2015 г., изм. и доп., бр. 57 от 2015 г., изм., бр. 27 от 2016 г., бр. 2 от 2017 г., доп., бр. 18 от 2020 г., бр. 11 от 2021 г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
06.10.2021

(обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г., изм. и доп., бр. 12 и 67 от 2007 г., изм. и доп., бр. 16 от 2010 г., попр., бр. 18 от 2010 г., изм., бр. 100 от 2011 г., изм. и доп., бр. 87 от 2013 г., доп., бр. 76 от 2015 г., изм. и доп., бр. 76 от 2017 г., попр., бр. 77 от 2017 г., изм. и доп., бр. 33 от 2018 г., бр. 81 от 2018 г., изм., бр. 76 от 2019 г.)

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
01.10.2021

(обн., ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм., бр. 104 от 2008 г., изм. и доп., бр. 18 от 2010 г., бр. 80 от 2011 г., бр. 95 от 2012 г., бр. 31 от 2014 г., бр. 70 от 2015 г.)

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 3 от 17.10.2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (Инструкция № 3)
24.09.2021

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Заповед за разпределението, използването и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2022 г.
Subscribe to Обществено обсъждане