Вие сте тук

Обществено обсъждане

27.04.2021

(обн., ДВ, бр. 73 от 2008 г., изм. и доп., бр. 51 от 2018 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 04.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация
15.04.2021

Разработването на Плана се финансира от Приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Проект на „Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г.“
06.04.2021

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Наредба № 15 от 2021 г. за предаване и приемане на отпадъци от кораби
29.03.2021

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България
Subscribe to Обществено обсъждане