Вие сте тук

Обществено обсъждане

08.07.2020

Проектите са публикувани в електронен вид за обществено обсъждане и са на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на актуализиран национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“, Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България и Приоритет 8 на Националната програма за развитие България 2030
02.07.2020

(обн., ДВ, бр. 31 от 2012 г., доп., бр. 81 от 2013 г., изм. и доп., бр. 84 от 2014 г., бр. 83 от 2015 г., бр. 10 от 2017 г., доп., бр. 12 от 2020 г.)

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 6 от 5-04.2012 г. за компетентност на морските лица в Република България
18.06.2020

(обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г., изм. и доп., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., , доп., бр. 12 от 2000 г., изм. и доп., бр. 34 от 2001 г., изм., бр. 111 от 2001 г., изм. и доп., бр. 52 от 2004 г., изм., бр. 70 от 2004 г. бр. 88 от 2005 г., бр. 102 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 36 от 2006 г., изм. и доп., бр. 37 от 2006 г., бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 108 от 2006 г., изм. и доп., бр. 10 от 2007 г., доп., бр. 41 от 2007 г., изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., изм., бр. 36 от 2008 г., изм. и доп., бр. 66 от 2008 г., изм., бр. 67 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., изм. и доп., бр. 47 от 2009 г., бр. 82 от 2009 г., изм., бр. 102 от 2009 г., изм. и доп., бр. 63 от 2010 г., доп., бр. 73 от 2010 г., бр. 94 от 2010 г., изм. и доп., бр. 41 от 2011 г., бр. 81 от 2011 г., бр. 99 от 2011 г., изм., бр. 38 от 2012 г., изм. и доп., бр. 60 от 2012 г., изм., бр. 82 от 2012 г., доп., бр. 15 от 2013 г., изм., бр. 66 от 2013 г., бр. 12 от 2014 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 98 от 2014 г., изм. и доп., бр. 28 от 2015 г., бр. 89 от 2015 г., доп., бр. 15 от 2016 г., изм., бр. 95 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г., изм. и доп., бр. 96 от 2017 г., изм., бр. 56 от 2018 г., изм. и доп., бр. 1 от 2019 г., изм., бр. 62 от 2019 г.)

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване
08.06.2020

 (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г., изм. и доп., бр. 47 от 2002 г., изм., бр. 96 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 115 от 2004 г., доп., бр. 77 от 2005 г., изм., бр. 88 от 2005 г., бр. 36 от 2006 г., бр. 37 от 2006 г., доп., бр. 62 от 2006 г., изм. и доп., бр. 92 от 2006 г., изм., бр. 108 от 2006 г., изм. и доп., бр. 22 от 2009 г., изм., бр. 35 от 2009 г., бр. 74 от 2009 г., изм. и доп., бр. 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г., бр. 15 от 2013 г., изм., бр. 68 от 2013 г., бр. 17 от 2015 г., изм. и доп., бр. 47 от 2015 г., бр. 19 от 2016 г., изм., бр. 58 от 2016 г., бр. 96 от 2017 г., доп., бр. 103 от 2017 г., изм. и доп., бр. 17 от 2018 г., изм., бр. 77 от 2018 г., изм. и доп., бр. 20 от 2019 г., изм., бр. 62 от 2019 г.)

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт
20.05.2020

(обн., ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. и доп., бр. 37 от 2014 г. и бр. 12 от 2017 г., изм., бр. 55 от 2017 г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 2012 г.
15.05.2020

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на измененията от 2008 г. на Конвенцията за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения
Subscribe to Обществено обсъждане