Вие сте тук

Обществено обсъждане

13.09.2019

(обн., ДВ, бр. 93 от 2003 г., изм. и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 32 от 2014 г. и бр. 19 от 2018 г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя, приета с Постановление № 226 на Министерския съвет от 2003 г.
12.09.2019

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Наредба за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород
09.09.2019

(обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 и 109 от 2004 г., изм., бр. 54 от 2009 г., изм. и доп., бр. 35 от 2015 г., изм., бр. 32 от 2019 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
29.08.2019

Приета с ПМС № 92 от 4.05.2012 г., обн., ДВ, бр. 36 от 11.05.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., доп., бр. 30 от 1.04.2014 г., изм., бр. 50 от 17.06.2014 г., в сила от 15.06.2014 г.

Проект на МЕТОДИКА за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура
19.08.2019

(обн., ДВ, бр. 90 от 2011 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 01.11.2011 г. за изискванията за пощенската сигурност (обн., ДВ, бр. 90 от 2011 г.)
Subscribe to Обществено обсъждане