Вие сте тук

Нормативни актове - ИТ

01.10.2020

Обн., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 13.06.2008 г., изм. и доп., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм., бр. 20 от 28.02.2013 г., доп., бр. 40 от 13.05.2014 г., в сила от 1.07.2014 г., изм., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., изм. и доп., бр. 38 от 20.05.2016 г., в сила от 21.05.2017 г., бр. 50 от 1.07.2016 г., в сила от 1.07.2016 г., доп., бр. 62 от 9.08.2016 г., в сила от 1.07.2016 г., бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., изм., бр. 88 от 23.10.2018 г., изм. и доп., бр. 94 от 13.11.2018 г., бр. 94 от 29.11.2019 г., в сила от 29.11.2019 г., доп., бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 29.11.2019 г., изм., бр. 69 от 4.08.2020 г.

Закон за електронното управление

Приета с ПМС 3 от 9.01.2017 г., обн., ДВ, бр. 5 от 17.01.2017 г., в сила от 1.03.2017 г., изм. и доп., бр. 66 от 10.08.2018 г., в сила от 10.08.2018 г., бр. 4 от 14.01.2020 г., в сила от 14.01.2020 г.

Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
02.10.2019

Приета с ПМС № 186 от 26.07.2019 г., обн., ДВ, бр. 59 от 26.07.2019 г., в сила от 26.07.2019 г.

Обн., ДВ, бр. 72 от 13 септември 2019 г., приета с Постановление 227 от 10 септември 2019 г. на Министерския съвет

Обн., ДВ, бр. 19 от 9.03.2010 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. и доп., бр. 26 от 7.04.2015 г., изм., бр. 50 от 1.07.2016 г., в сила от 1.07.2016 г., бр. 17 от 26.02.2019 г.

Обн., ДВ, бр. 51 от 23.06.2006 г., в сила от 24.12.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 41 от 22.05.2007 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 77 от 4.10.2011 г., доп., бр. 105 от 29.12.2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм., бр. 57 от 28.07.2015 г., доп., бр. 94 от 13.11.2018 г., изм., бр. 17 от 26.02.2019 г.

Обн., ДВ, бр. 34 от 6.04.2001 г., в сила от 7.10.2001 г., последно изм., бр. 1 от 3.01.2019 г., в сила от 31.12.2018 г.

Обн., ДВ, бр. 38 от 20.05.2016 г., в сила от 21.11.2016 г., изм., бр. 50 от 1.07.2016 г., в сила от 1.07.2016 г., изм. и доп., бр. 101 от 20.12.2016 г., в сила от 1.01.2020 г. (*) - изм., бр. 97 от 5.12.2017 г., бр. 14 от 13.02.2018 г., (*) изм., бр. 1 от 3.01.2019 г., в сила от 31.12.2018 г.

Приет с ПМС № 332 от 29.12.2010 г., обн., ДВ, бр. 2 от 7.01.2011 г., изм. и доп., бр. 76 от 19.09.2017 г., в сила от 19.09.2017 г.

Приет с ПМС № 235 от 13.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 21.11.2016 г., изм. и доп., бр. 5 от 17.01.2017 г., в сила от 1.03.2017 г.

Приета с ПМС № 97 от 16.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 48 от 23.05.2008 г., в сила от 13.06.2008 г., изм. и доп., бр. 5 от 17.01.2017 г., в сила от 1.03.2017 г.

Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите

Приета с ПМС № 101 от 17.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 48 от 23.05.2008 г., в сила от 13.06.2008 г., изм., бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 30.07.2010 г., бр. 102 от 30.12.2010 г., бр. 47 от 21.06.2011 г., в сила от 15.03.2012 г.(*) - изм., бр. 106 от 30.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 21 от 13.05.2012 г., в сила от 15.03.2012 г., бр. 49 от 29.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 48 от 31.05.2013 г., бр. 108 от 17.12.2013 г., бр. 8 от 29.01.2016 г., бр. 5 от 17.01.2017 г., в сила от 1.03.2017 г.

Приета с ПМС № 14 от 22.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 8 от 29.01.2016 г., изм. и доп., бр. 5 от 17.01.2017 г., в сила от 1.03.2017 г.

Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, министъра на вътрешните работи и от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 7 от 20.01.2017 г.

Subscribe to Нормативни актове - ИТ