Вие сте тук

Нормативни актове - ИТ

30.03.2021

Обн., ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., изм. и доп., бр. 17 от 6.03.2009 г., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., бр. 37 от 19.05.2009 г., в сила от 19.05.2009 г., бр. 42 от 5.06.2009 г.; Решение № 3 от 4.06.2009 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 45 от 16.06.2009 г.; изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 89 от 10.11.2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм. и доп., бр. 93 от 24.11.2009 г., бр. 12 от 12.02.2010 г., бр. 17 от 2.03.2010 г., в сила от 10.05.2010 г., бр. 27 от 9.04.2010 г., в сила от 9.04.2010 г., изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2011 г., в сила от 29.12.2011 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм., бр. 44 от 12.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 82 от 26.10.2012 г. в сила от 26.11.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., доп., бр. 27 от 15.03.2013 г., бр. 28 от 19.03.2013 г., изм., бр. 52 от 14.06.2013 г., в сила от 14.06.2013 г., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 70 от 9.08.2013 г., в сила от 9.08.2013 г., доп., бр. 11 от 7.02.2014 г., в сила от 7.02.2014 г., изм., бр. 53 от 27.06.2014 г., бр. 61 от 25.07.2014 г., в сила от 25.07.2014 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 14 от 20.02.2015 г.; Решение № 2 от 12.03.2015 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 23 от 27.03.2015 г.; изм. и доп., бр. 24 от 31.03.2015 г., в сила от 31.03.2015 г., бр. 29 от 21.04.2015 г., изм., бр. 61 от 11.08.2015 г., в сила от 1.11.2015 г., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.11.2015 г., бр. 50 от 1.07.2016 г., в сила от 1.07.2016 г., бр. 95 от 29.11.2016 г., изм. и доп., бр. 97 от 6.12.2016 г., в сила от 6.12.2016 г., бр. 103 от 27.12.2016 г., изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., бр. 85 от 24.10.2017 г., изм. и доп., бр. 101 от 19.12.2017 г., в сила от 19.12.2017 г., бр. 7 от 19.01.2018 г., бр. 21 от 9.03.2018 г., в сила от 9.03.2018 г., доп., бр. 28 от 29.03.2018 г., в сила от 29.03.2018 г., изм., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., доп., бр. 94 от 13.11.2018 г., изм. и доп., бр. 17 от 26.02.2019 г., бр. 47 от 14.06.2019 г., бр. 74 от 20.09.2019 г., бр. 94 от 29.11.2019 г., в сила от 29.11.2019 г., изм., бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г., доп., бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 24.03.2020 г., изм. и доп., бр. 51 от 5.06.2020 г., доп., бр. 62 от 14.07.2020 г., изм., бр. 69 от 4.08.2020 г., Решение № 15 от 17.11.2020 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 101 от 27.11.2020 г.; изм. и доп., бр. 105 от 11.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., бр. 20 от 9.03.2021 г.

Закон за електронните съобщения
30.03.2021

Обн., ДВ, бр. 21 от 9.03.2018 г., в сила от 9.03.2018 г., доп., бр. 20 от 9.03.2021 г.

30.03.2021

Обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., доп., бр. 34 от 3.05.2016 г., изм. и доп., бр. 63 от 4.08.2017 г., в сила от 30.06.2017 г., изм., бр. 85 от 24.10.2017 г., доп., бр. 96 от 1.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм. и доп., бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г., изм., бр. 7 от 19.01.2018 г., изм. и доп., бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г., доп., бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 г., бр. 24 от 16.03.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., бр. 30 от 3.04.2018 г., изм. и доп., бр. 49 от 12.06.2018 г., изм., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., доп., бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г., изм. и доп., бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 1.03.2019 г., изм., бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм. и доп., бр. 17 от 26.02.2019 г., бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 1.11.2019 г., бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г., доп., бр. 23 от 14.03.2020 г., в сила от 14.03.2020 г., изм. и доп., бр. 107 от 18.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.

Закон за обществените поръчки
12.02.2021

Обн., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 13.06.2008 г., изм. и доп., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм., бр. 20 от 28.02.2013 г., доп., бр. 40 от 13.05.2014 г., в сила от 1.07.2014 г., изм., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., изм. и доп., бр. 38 от 20.05.2016 г., в сила от 21.05.2017 г., бр. 50 от 1.07.2016 г., в сила от 1.07.2016 г., доп., бр. 62 от 9.08.2016 г., в сила от 1.07.2016 г., бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., изм., бр. 88 от 23.10.2018 г., изм. и доп., бр. 94 от 13.11.2018 г., бр. 94 от 29.11.2019 г., в сила от 29.11.2019 г., доп., бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 29.11.2019 г., изм., бр. 69 от 4.08.2020 г., доп., бр. 85 от 2.10.2020 г., в сила от 2.10.2020 г.

Закон за електронното управление

Обн., ДВ, бр. 19 от 9.03.2010 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. и доп., бр. 26 от 7.04.2015 г., изм., бр. 50 от 1.07.2016 г., в сила от 1.07.2016 г., бр. 17 от 26.02.2019 г.

Обн., ДВ, бр. 51 от 23.06.2006 г., в сила от 24.12.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 41 от 22.05.2007 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 77 от 4.10.2011 г., доп., бр. 105 от 29.12.2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм., бр. 57 от 28.07.2015 г., доп., бр. 94 от 13.11.2018 г., изм., бр. 17 от 26.02.2019 г.

Обн., ДВ, бр. 38 от 20.05.2016 г., в сила от 21.11.2016 г., изм., бр. 50 от 1.07.2016 г., в сила от 1.07.2016 г., изм. и доп., бр. 101 от 20.12.2016 г., в сила от 1.01.2020 г. (*) - изм., бр. 97 от 5.12.2017 г., бр. 14 от 13.02.2018 г., (*) изм., бр. 1 от 3.01.2019 г., в сила от 31.12.2018 г.

Обн., ДВ, бр. 34 от 6.04.2001 г., в сила от 7.10.2001 г., последно изм., бр. 1 от 3.01.2019 г., в сила от 31.12.2018 г.

19.11.2020

Обн., ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г

Закон за държавните помощи
20.11.2020

Приета с ПМС № 286 от 18.11.2019 г., обн., ДВ, бр. 92 от 22.11.2019 г.

НАРЕДБА за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи
20.11.2020

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на земеделието, храните и горите, oбн., ДВ, бр. 49 от 21.06.2019 г.

НАРЕДБА № 6 от 13.06.2019 г. за сервитутите, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
20.11.2020

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, oбн., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 23.01.2020 г.

НАРЕДБА № 21 от 10.10.2019 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура

Приета с ПМС № 14 от 22.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 8 от 29.01.2016 г., изм. и доп., бр. 5 от 17.01.2017 г., в сила от 1.03.2017 г., изм., бр. 56 от 16.07.2019 г., в сила от 16.07.2019 г., изм. и доп., бр. 9 от 31.01.2020 г.

Приета с ПМС 3 от 9.01.2017 г., обн., ДВ, бр. 5 от 17.01.2017 г., в сила от 1.03.2017 г., изм. и доп., бр. 66 от 10.08.2018 г., в сила от 10.08.2018 г., бр. 4 от 14.01.2020 г., в сила от 14.01.2020 г.

Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
02.10.2019

Приета с ПМС № 186 от 26.07.2019 г., обн., ДВ, бр. 59 от 26.07.2019 г., в сила от 26.07.2019 г.

Обн., ДВ, бр. 72 от 13 септември 2019 г., приета с Постановление 227 от 10 септември 2019 г. на Министерския съвет

Приет с ПМС № 332 от 29.12.2010 г., обн., ДВ, бр. 2 от 7.01.2011 г., изм. и доп., бр. 76 от 19.09.2017 г., в сила от 19.09.2017 г.

Приет с ПМС № 235 от 13.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 21.11.2016 г., изм. и доп., бр. 5 от 17.01.2017 г., в сила от 1.03.2017 г.

Страници

Subscribe to Нормативни актове - ИТ