Вие сте тук

Широколентов достъп

Единната информационна точка (ЕИТ) е разработена в рамките на проект „Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). ЕИТ е изградена в изпълнение на разпоредбите на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ).

ЕИТ е достъпна на интернет адрес: https://sipbg.gov.bg/

 

ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА

Актуална информация за съществуващата частна и публична инфраструктура и качеството на обслужване при използване на стандартни показатели за "картографиране“ на широколентови мрежи, вкл. за нуждите на секторите, имащи специфични нужди

За програмния период 2014-2020 г. по  "Програмата за развитие на селските райони 2014-2020" се предвижда да бъдат отпуснати 60 млн. лв. за свързване към Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация на общинските центрове, които попадат в т. нар. "бели или сиви зони", съгласно "Насоки на Общността за прилагане на правилата за държавна помощ във връзка с бързото разгръщане на широколентови мрежи".

 

Национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение


Пътна карта за изпълнение на Национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение


Концепция за развитие на високоскоростна и свръх-високоскоростна свързаност и изграждане на мобилни мрежи от 5-то поколение (5G)

 

Стратегия за европейско Гигабит общество

Инфраструктура за достъп от следващо поколение (NGA)

Обща информация за предлагането на високоскоростен интернет в Република България

Обща информация за предлагането на високоскоростен интернет в Република България

 

 

Държавна помощ
Развитие на широколентовия достъп в Република България
Subscribe to Широколентов достъп