Вие сте тук

Широколентов достъп

Единната информационна точка (ЕИТ) е разработена в рамките на проект „Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). ЕИТ е изградена в изпълнение на разпоредбите на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ).

ЕИТ е достъпна на интернет адрес: https://sipbg.gov.bg/

 

ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА

Обща информация за предлагането на високоскоростен интернет в Република България

Обща информация за предлагането на високоскоростен интернет в Република България

 

 

Държавна помощ
Развитие на широколентовия достъп в Република България
Subscribe to Широколентов достъп