Вие сте тук

Широколентов достъп

Единната информационна точка (ЕИТ) е разработена в рамките на проект „Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). ЕИТ е изградена в изпълнение на разпоредбите на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ).

ЕИТ е достъпна на интернет адрес: https://sipbg.gov.bg/

 

ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА
12.11.2019

Широколентовият достъп се припознава от Европейската комисия като един от основните инструменти за подобряване на икономическото и социално благосъстояние на населението. Той се превръща във все по-важен фактор не само за конкурентоспособността на предприятията, но и за подпомагане на социалното приобщаване, дава възможност за развитието и използването на услугите на електронното управление.

Актуална информация за съществуващата частна и публична инфраструктура и качеството на обслужване при използване на стандартни показатели за "картографиране“ на широколентови мрежи, вкл. за нуждите на секторите, имащи специфични нужди

За програмния период 2014-2020 г. по  "Програмата за развитие на селските райони 2014-2020" се предвижда да бъдат отпуснати 60 млн. лв. за свързване към Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация на общинските центрове, които попадат в т. нар. "бели или сиви зони", съгласно "Насоки на Общността за прилагане на правилата за държавна помощ във връзка с бързото разгръщане на широколентови мрежи".

 

Национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение


Пътна карта за изпълнение на Национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение


Концепция за развитие на високоскоростна и свръх-високоскоростна свързаност и изграждане на мобилни мрежи от 5-то поколение (5G)

 

Стратегия за европейско Гигабит общество

Инфраструктура за достъп от следващо поколение (NGA)

Европейската комисия приканва държавите членки и заинтересованите страни да участват в преразглеждането на Общия регламент за групово освобождаване (държавна помощ): Разширяване на обхвата на националните фондове, комбинирани с някои програми на Съюза. В тази консултация могат да участват всички граждани, организации и публични органи.

Цел на консултацията

Консултация на Европейската комисия с цел преразглеждане на Общия регламент за групово освобождаване

Обща информация за предлагането на високоскоростен интернет в Република България

Обща информация за предлагането на високоскоростен интернет в Република България

 

 

Държавна помощ
Развитие на широколентовия достъп в Република България
Subscribe to Широколентов достъп