Вие сте тук

Нормативни актове - Железопътен транспорт

10.02.2021

Обн., ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 47 от 10.05.2002 г., изм., бр. 96 от 11.10.2002 г., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.,... последно изм. и доп., бр. 11 от 9.02.2021 г.

Закон за железопътния транспорт
22.12.2020

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 20 от 4.03.2003 г., попр., бр. 59 от 1.07.2003 г., изм. и доп., бр. 94 от 25.11.2005 г., бр. 102 от 22.12.2009 г., бр. 85 от 6.11.2012 г., доп., бр. 3 от 11.01.2013 г., изм. и  оп., бр. 76 от 2.10.2015 г., изм., бр. 69 от 2.09.2016 г., в сила от 1.07.2016 г., изм. и доп., бр. 65 от 21.07.2020 г., изм., бр. 102 от 1.12.2020 г., в сила от 1.12.2020 г.

18.12.2020

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр.64 от 20.07.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., доп., бр. 50 от 30.05.2003г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 87 от 27.10.2006 г., бр. 70 от 8.08.2008 г., бр. 44 от 12.06.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., изм.,бр. 36 от 10.05.2011 г., бр. 88 от 8.11.2011 г., доп., бр. 110 от 21.12.2013 г., изм. и доп., бр. 36 от 13.05.2016 г., бр. 45 от 7.06.2019 г., в сила от 7.06.2019 г., изм., бр. 104 от 8.12.2020 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 73 от 5.09.2006 г., в сила от 1.11.2006 г., изм., бр. 88 от 2.11.2007 г., изм. и доп., бр. 43 от 9.06.2009 г., в сила от 10.09.2009 г., бр. 68 от 15.08.2014 г., в сила от 15.08.2014 г., бр. 97 от 23.11.2018 г., в сила от 24.02.2019 г., бр. 102 от 1.12.2020 г., в сила от 1.12.2020 г.

14.09.2020

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г., изм., бр. 88 от 2.11.2007 г., изм. и доп., бр. 47 от 22.06.2010 г., бр. 101 от 28.12.2010 г., бр. 28 от 6.04.2012 г., бр. 47 от 28.05.2013 г., в сила от 7.06.2013 г., бр. 58 от 31.07.2015 г., бр.29 от 30.03.2018 г., в сила от 30.03.2018 г., бр. 66 от 20.08.2019 г.,бр. 12 от 11.02.2020 г., в сила от 1.02.2020 г., бр. 80 от 11.09.2020 г.

09.09.2020

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 55 от 25.06.2004 г., в сила от 26.06.2005 г., попр., бр. 60 от 9.07.2004 г., изм. и доп., бр. 91 от 15.11.2005 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 55 от 7.07.2006 г., попр., бр. 59  от 21.07.2006 г., изм. и доп., бр. 88 от 2.11.2007 г., бр. 84 от 26.10.2010 г., бр. 5 от 17.01.2012 г.,доп., бр. 3 от 11.01.2013 г., изм. и доп., бр. 71 от 13.08.2013 г., бр.106 от 10.12.2013 г., бр. 4 от 16.01.2015 г., в сила от 1.01.2015 г.,бр. 1 от 5.01.2016 г., в сила от 1.01.2016 г., бр. 85 от 24.10.2017 г.,бр. 70 от 3.09.2019 г., бр.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 86 от 5.10.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., доп., бр. 62 от 1.08.2006 г., изм. и доп., бр. 20 от 12.03.2010 г., бр. 40 от 2.06.2015 г., бр. 81 от 15.10.2019 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 67 от 31.07.2001 г., изм. и доп., бр. 14 от 12.02.2003 г., в сила от 12.02.2003 г., бр. 97 от 2.12.2005 г., бр. 95 от 24.11.2006 г., бр. 11 от 7.02.2012 г., бр. 31 от 19.04.2016 г., доп., бр. 33 от 17.04.2018 г., изм. и доп., бр. 70 от 3.09.2019 г.

В сила от 26.05.2009 г.Издаден от министъра на транспорта
Обн. ДВ. бр.39 от 26 Май 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 13 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 2 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.73 от 16 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 4 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 16 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 21 Май 2019г.
 

Одобрен с РМС № 377 от 12.07.2017 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 80 от 6.10.2017 г. В сила от 6.09.2017 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 107 от 11.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 99 от 8.12.2006 г., изм., бр. 63 от 3.08.2007 г., изм. и доп., бр. 44 от 12.06.2009 г., бр. 46 от 7.06.2011 г., доп., бр. 44 от 17.05.2013 г., изм. и доп., бр. 24 от 31.03.2015 г., бр. 78 от 29.09.2017 г., бр. 55 от 12.07.2019 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 4 от 11.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 83 от 24.09.2013 г., бр. 60 от 25.07.2017 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 92 от 26.10.2001 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 76 от 30.09.2016 г.

Издадена от министъра на отбраната и министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 64 от 2.07.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 17 от 1.03.2016 г., в сила от 1.03.2016 г.

здадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 107 от 11.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм., бр. 36 от 4.05.2007 г., в сила от 4.05.2007 г.

Притурка C към Конвенцията за международни железопътни превози (СОТIF) от 9 май 1980 г. Издаден от Министерството на транспорта, обн., ДВ, бр. 69 от 25.08.2006 г., в сила от 1.05.1985 г., изм. и доп., в сила от 1.01.2007 г.

Приложение С към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) - изменения и допълнения, влезли в сила от 1.01.2007 г. (притурка към ДВ, бр. 69 от 25.08.2006 г.). Издаден от Министерството на транспорта, в сила от 1.01.2007 г.

Продължение от I част

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 4 от 11.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г.; изм. с Решение № 4614 от 20.05.2004 г. на ВАС на РБ - бр. 46 от 28.05.2004 г., в сила от 28.05.2004 г.; изм. и доп., бр. 99 от 8.12.2006 г.

Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 12 от 7.02.2006 г., в сила от 8.08.2006 г.

Страници

Subscribe to Нормативни актове - Железопътен транспорт