Вие сте тук

Свободно движение на данни

12.11.2020

Европейската комисия публикува проучване относно нарастващото потребление на енергия поради увеличеното използване на облачните услуги в Европа.

Темата за енергийно ефективните изчисления в облак се превърна в приоритет в политическия дневен ред на Европейския съюз, а в Европейската цифрова стратегия е поставена цел за постигане не по-късно от 2030 г. на центрове за данни, които са с неутрално въздействие върху климата, енергийно ефективни и устойчиви.

Основните констатации на проучването са:

Енергийно ефективни технологии и политики за изчисления в облак за един екосъобразен облачен пазар
20.10.2020

България се присъедини към европейската инициатива за създаване на Европейски облак от следващо поколение.

Предлагането на сигурни и конкурентноспособни облачни услуги е от съществено значение за осигуряване на надеждна инфраструктура за обработка на данни и услуги, които публичните администрации, предприятията и гражданите в Европа изискват. С декларация (в приложение), подписалите държави членки се съгласяват да работят заедно за разполагане на устойчива и конкурентоспособна облачна инфраструктура и услуги в цяла Европа.

09.03.2020

Европейската комисията стартира обществена консултация относно европейската стратегия за данните. Резултатите от това проучване ще бъдат включени в евентуални инициативи на Комисията относно достъпа до данни и повторното им използване през следващите месеци. Участието в консултацията става чрез попълване на въпросник.

16.12.2019

Работната група за разработване на „Kодекси за поведение“ относно смяната на доставчиците на облачни услуги и пренасянето на данни (работна група SWIPO) представи на Съвета и на Комисията първите копия на двата „Кодекса за поведение“, както е предвидено в Регламента за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз.

Работната група SWIPO финализира разработването на двата „Кодекса за поведение“ с цел саморегулиране относно смяната на доставчиците на облачни услуги и пренасянето на данни.

С Протокол №30 от заседание на Министерския съвет на 17.07.2019 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е определен за единно звено за контакт по прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1807 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. относно рамка за свободното движение на нелични данни.

Единно звено за контакт по прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1807 относно рамка за свободното движение на нелични данни

На 14 ноември 2018 г. е приет Регламент (ЕС) 2018/1807 на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за свободното движение на нелични данни, който влиза в сила през декември 2018 г. и се прилага от 28 май 2019 г.  Целта на регламента е да бъде постигнат по-конкурентен и интегриран пазар на ЕС за услуги и дейности за съхранение и обработка на данни.  

Регламентът:

Свободно движение на нелични данни в Европейския съюз
19.09.2017

Следвайки Съобщението си от 10 януари 2017 г. „Изграждане на европейска икономика, базирана на данните“, Европейската комисия (ЕК) провежда оценка на икономическата стойност и потенциал за обмен на данни между независими икономически оператори в Европа. За тази цел ЕК извършва проучване, чиято цел е да се определят количествено споделените (и не споделените) данни между фирмите, заедно с пропуснатите възможности за бизнеса, произтичащи от несъвместими данни. Обект на проучването са и факторите за успех при обмена на данни между икономическите оператори.

Стартира Вторият телеком конкурс за отворени обществени данни Public Open Data. Крайният срок за предложенията е 15 септември 2016 г.

Конкурсът за предложения се отнася за проекти за създаване на добавена стойност чрез повторно използване на информацията от обществения сектор.

Subscribe to Свободно движение на данни