Вие сте тук

Нормативни актове - Автомобилен транспорт

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 101 от 23.11.1999 г., в сила от 23.11.1999 г., последно изм. и доп., бр. 86 от 1.11.2016 г., бр. 48 от 8.06.2018 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 39 от 11.05.2018 г., в сила от 20.05.2018 г.

Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 104 от 27.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм. и доп., бр. 99 от 14.12.2012 г., бр. 73 от 2.09.2014 г., в сила от 1.09.2014 г., бр. 40 от 27.05.2016 г., в сила от 27.05.2016 г., бр. 38 от 8.05.2018 г., в сила от 20.05.2018 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 12 от 4.02.2005 г., изм. и доп., бр. 67 от 18.08.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., бр. 77 от 3.09.2013 г., в сила от 1.07.2013 г., бр. 72 от 29.08.2014 г., в сила от 30.06.2014 г., доп., бр. 1 от 3.01.2017 г., в сила от 3.01.2017 г., изм. и доп., бр. 24 от 16.03.2018 г., в сила от 16.03.2018 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 108 от 19.11.2002 г., в сила от 19.11.2002 г.,последно изм. и доп., бр. 9 от 26.01.2018 г.

Обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., в сила от 1.09.1999 г., последно изм. и доп., бр. 97 от 5.12.2017 г., бр. 2 от 3.01.2018 г., в сила от 3.01.2018 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 63 от 15.07.2008 г., изм. и доп., бр. 92 от 20.11.2009 г., бр. 14 от 19.02.2016 г., бр. 98 от 8.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.

Обн., ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., в сила от 17.09.1999 г., последно изм. и доп., бр. 9 от 26.01.2017 г., бр. 93 от 21.11.2017 г.

Обн., ДВ, бр. 26 от 29.03.2000 г., изм. и доп., бр. 88 от 27.10.2000 г., в сила от 27.10.2000 г., последно изм. и доп., бр. 11 от 31.01.2017 г., в сила от 31.01.2017 г., изм., бр. 89 от 7.11.2017 г.

Закон за пътищата

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, министъра на вътрешните работи и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 15 от 24.02.2004 г., в сила от 25.05.2004 г., изм. и доп., бр. 12 от 6.02.2007 г., доп., бр. 67 от 17.08.2007 г., изм. и доп., бр. 16 от 26.02.2010 г., в сила от 30.06.2009 г., попр., бр. 18 от 5.03.2010 г., изм., бр. 100 от 20.12.2011 г., изм. и доп., бр. 87 от 4.10.2013 г., в сила от 4.10.2013 г., доп., бр. 76 от 2.10.2015 г., в сила от 2.10.2015 г., изм. и доп., бр. 76 от 19.09.2017 г., попр., бр. 77 от 26.09.2017 г.

Приет с ПМС № 245 от 24.11.2000 г., обн., ДВ, бр. 98 от 1.12.2000 г., в сила от 1.12.2000 г., последно изм. и доп., бр. 90 от 15.11.2016 г., в сила от 15.11.2016 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 40 от 29.05.2009 г., в сила от 29.04.2009 г., изм., бр. 75 от 2.10.2012 г., в сила от 2.01.2013 г., доп., бр. 77 от 3.09.2013 г., в сила от 1.07.2013 г., изм. и доп., бр. 17 от 6.03.2015 г., бр. 69 от 2.09.2016 г., в сила от 2.09.2016 г., изм., бр. 1 от 3.01.2017 г., в сила от 3.01.2017 г.

Утвърдено с Решение № 944 от 10.11.2016 г. на Министерския съвет. Издадено от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 2 от 6.01.2017 г., в сила от 16.12.2016 г.

 Правителството на Република България и правителството на Република Косово се съгласиха на следните изменения на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Косово за международни автомобилни превози на пътници и товари:

 Член 1 Член 1, точка 1 се изменя, както следва:

СПОРАЗУМЕНИЕ за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Косово за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 27 юни 2011 г.
21.11.2016

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн.,ДВ,бр.42 от 21.05.2004 г., в сила от 21.05.2004 г., изм. и доп.,бр.38 от 9.05.2006 г., в сила от 1.06.2006 г., изм.,бр.44 от 30.05.2006 г., изм. и доп.,бр.4 от 15.01.2008 г., в сила от 15.01.2008 г.,бр.97 от 11.11.2008 г.,бр.18 от 5.03.2010 г., изм.,бр.50 от 2.07.2010 г., в сила от 2.07.2010 г., изм. и доп.,бр.33 от 26.04.2011 г., в сила от 19.01.2013 г.,бр.80 от 14.10.2011 г.,бр.95 от 4.12.2012г.,бр.31 от 4.04.2014 г.,бр.70 от 11.09.2015 г.,бр.64 от 16.08.2016 г., изм.,бр.91 от 18.11.2016 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 20 от 4.03.2003 г., попр., бр. 59 от 1.07.2003 г., изм. и доп., бр. 94 от 25.11.2005 г., бр. 102 от 22.12.2009 г., бр. 85 от 6.11.2012 г., доп., бр. 3 от 11.01.2013 г., изм. и доп., бр. 76 от 2.10.2015 г., изм., бр. 69 от 2.09.2016 г., в сила от 1.07.2016 г.

Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на промишлеността, министъра на транспорта, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 75 от 24.08.1999 г., в сила от 25.05.2000 г., изм. и доп., бр. 9 от 29.01.2008 г., в сила от 29.01.2008 г., бр. 33 от 27.04.2012 г., в сила от 27.04.2012 г., бр. 14 от 18.02.2014 г., в сила от 18.02.2014 г., бр. 45 от 14.06.2016 г., в сила от 14.06.2016 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 46 от 6.06.2006 г., изм. и доп., бр. 4 от 16.01.2007 г., бр. 36 от 4.05.2007 г., изм., бр. 18 от 5.03.2010 г., изм. и доп., бр. 89 от 12.11.2010 г., бр. 80 от 14.10.2011 г., бр. 41 от 1.06.2012 г., бр. 69 от 11.09.2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм. и доп., бр. 36 от 13.05.2016 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 71 от 4.09.2009 г., изм. и доп., бр. 13 от 16.02.2010 г., бр. 20 от 9.03.2012 г., бр. 22 от 22.03.2016 г., в сила от 22.03.2016 г.

Страници

Subscribe to Нормативни актове - Автомобилен транспорт