Вие сте тук

Нормативни актове - Автомобилен транспорт

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, министъра на вътрешните работи и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 15 от 24.02.2004 г., в сила от 25.05.2004 г., последно изм. и доп., бр. 33 от 17.04.2018 г., бр. 81 от 2.10.2018 г.

Обн., ДВ, бр. 26 от 29.03.2000 г., изм. и доп., бр. 88 от 27.10.2000 г., в сила от 27.10.2000 г., последно изм. и доп., бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г.

Закон за пътищата

Издадена от министъра на транспорта и министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 107 от 16.12.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм. и доп., бр. 6 от 22.01.2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 56 от 22.07.2011 г., в сила от 22.07.2011 г.; изм. с Решение № 2847 от 27.02.2012 г. на ВАС на РБ - ДВ, бр. 29 от 10.04.2012 г.; бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. и доп., бр. 30 от 1.04.2014 г., в сила от 1.06.2014 г., изм., бр. 50 от 17.06.2014 г., изм. и доп., бр. 59 от 17.07.2018 г., в сила от 17.07.2018 г.

НАРЕДБА № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища (Загл. доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.)

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 82 от 27.08.2002 г., в сила от 27.08.2002 г., изм. и доп., бр. 42 от 21.05.2004 г., в сила от 21.05.2004 г.; изм. с Решение № 8267 от 14.10.2004 г. на ВАС на РБ - бр. 96 от 29.10.2004 г. , в сила от 29.10.2004 г.; изм. и доп., бр. 44 от 30.05.2006 г., в сила от 30.05.2006 г., бр. 3 от 11.01.2008 г., изм., бр. 57 от 24.06.2008 г., изм. и доп., бр. 97 от 11.11.2008 г., бр. 18 от 5.03.2010 г., бр. 31 от 4.04.2014 г., бр. 51 от 19.06.2018 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 75 от 29.09.1987 г., изм., бр. 92 от 6.12.1988 г., бр. 16 от 24.02.1989 г., отм., бр. 51 от 19.06.2018 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 108 от 19.11.2002 г., в сила от 19.11.2002 г., изм. и доп., бр. 83 от 18.10.2005 г., в сила от 18.10.2005 г., попр., бр. 85 от 25.10.2005 г., изм., бр. 26 от 28.03.2006 г., бр. 46 от 6.06.2006 г., изм. и доп., бр. 95 от 24.11.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 36 от 4.05.2007 г., доп., бр. 73 от 19.08.2008 г., изм. и доп., бр. 92 от 22.11.2011 г., в сила от 22.11.2011 г., доп., бр. 69 от 11.09.2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм., бр. 85 от 6.11.2012 г., в сила от 6.11.2012 г., доп., бр.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 101 от 23.11.1999 г., в сила от 23.11.1999 г., изм. и доп., бр. 50 от 20.06.2000 г., изм., бр. 95 от 21.11.2000 г., изм. и доп., бр. 36 от 12.04.2001 г.; изм. с Решение № 219 от 10.01.2002 г. на ВАС на РБ - бр. 8 от 22.01.2002 г., в сила от 22.01.2002 г.; изм. и доп., бр. 40 от 19.04.2002 г., бр. 108 от 19.11.2002 г.; изм. с Решение № 1043 от 7.02.2003 г. на ВАС на РБ - бр. 16 от 18.02.2003 г., в сила от 18.02.2003 г.; изм., бр. 46 от 6.06.2006 г., изм. и доп., бр. 13 от 11.02.2011 г., бр. 52 от 10.07.2012 г., доп., бр.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 55 от 19.06.2001 г., изм. и доп., бр. 82 от 16.09.2003 г., изм., бр. 26 от 28.03.2006 г., изм. и доп., бр. 98 от 11.12.2009 г., бр. 66 от 24.08.2010 г., изм., бр. 71 от 13.09.2011 г., в сила от 13.09.2011 г., бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 3.12.2012 г., доп., бр. 51 от 19.06.2018 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 39 от 11.05.2018 г., в сила от 20.05.2018 г.

Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 104 от 27.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм. и доп., бр. 99 от 14.12.2012 г., бр. 73 от 2.09.2014 г., в сила от 1.09.2014 г., бр. 40 от 27.05.2016 г., в сила от 27.05.2016 г., бр. 38 от 8.05.2018 г., в сила от 20.05.2018 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 12 от 4.02.2005 г., изм. и доп., бр. 67 от 18.08.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., бр. 77 от 3.09.2013 г., в сила от 1.07.2013 г., бр. 72 от 29.08.2014 г., в сила от 30.06.2014 г., доп., бр. 1 от 3.01.2017 г., в сила от 3.01.2017 г., изм. и доп., бр. 24 от 16.03.2018 г., в сила от 16.03.2018 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 108 от 19.11.2002 г., в сила от 19.11.2002 г.,последно изм. и доп., бр. 9 от 26.01.2018 г.

Обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., в сила от 1.09.1999 г., последно изм. и доп., бр. 97 от 5.12.2017 г., бр. 2 от 3.01.2018 г., в сила от 3.01.2018 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 63 от 15.07.2008 г., изм. и доп., бр. 92 от 20.11.2009 г., бр. 14 от 19.02.2016 г., бр. 98 от 8.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.

Обн., ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., в сила от 17.09.1999 г., последно изм. и доп., бр. 9 от 26.01.2017 г., бр. 93 от 21.11.2017 г.

Приет с ПМС № 245 от 24.11.2000 г., обн., ДВ, бр. 98 от 1.12.2000 г., в сила от 1.12.2000 г., последно изм. и доп., бр. 90 от 15.11.2016 г., в сила от 15.11.2016 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 40 от 29.05.2009 г., в сила от 29.04.2009 г., изм., бр. 75 от 2.10.2012 г., в сила от 2.01.2013 г., доп., бр. 77 от 3.09.2013 г., в сила от 1.07.2013 г., изм. и доп., бр. 17 от 6.03.2015 г., бр. 69 от 2.09.2016 г., в сила от 2.09.2016 г., изм., бр. 1 от 3.01.2017 г., в сила от 3.01.2017 г.

Утвърдено с Решение № 944 от 10.11.2016 г. на Министерския съвет. Издадено от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 2 от 6.01.2017 г., в сила от 16.12.2016 г.

 Правителството на Република България и правителството на Република Косово се съгласиха на следните изменения на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Косово за международни автомобилни превози на пътници и товари:

 Член 1 Член 1, точка 1 се изменя, както следва:

СПОРАЗУМЕНИЕ за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Косово за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 27 юни 2011 г.
21.11.2016

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн.,ДВ,бр.42 от 21.05.2004 г., в сила от 21.05.2004 г., изм. и доп.,бр.38 от 9.05.2006 г., в сила от 1.06.2006 г., изм.,бр.44 от 30.05.2006 г., изм. и доп.,бр.4 от 15.01.2008 г., в сила от 15.01.2008 г.,бр.97 от 11.11.2008 г.,бр.18 от 5.03.2010 г., изм.,бр.50 от 2.07.2010 г., в сила от 2.07.2010 г., изм. и доп.,бр.33 от 26.04.2011 г., в сила от 19.01.2013 г.,бр.80 от 14.10.2011 г.,бр.95 от 4.12.2012г.,бр.31 от 4.04.2014 г.,бр.70 от 11.09.2015 г.,бр.64 от 16.08.2016 г., изм.,бр.91 от 18.11.2016 г.

Страници

Subscribe to Нормативни актове - Автомобилен транспорт