Вие сте тук

Нормативни актове - Автомобилен транспорт

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 108 от 19.11.2002 г., в сила от 19.11.2002 г.,...... изм. и доп., бр. 9 от 26.01.2018 г., доп., бр. 51 от 19.06.2018 г., бр. 60 от 7.07.2020 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 101 от 23.11.1999 г., в сила от 23.11.1999 г., изм. и доп., бр. 50 от 20.06.2000 г., изм., бр. 95 от 21.11.2000 г., изм. и доп., бр. 36 от 12.04.2001 г.; изм. с Решение № 219 от 10.01.2002 г. на ВАС на РБ - бр. 8 от 22.01.2002 г., в сила от 22.01.2002 г.;  изм. и доп., бр. 40 от 19.04.2002 г., бр. 108 от 19.11.2002 г.; изм. с Решение № 1043 от 7.02.2003 г. на ВАС на РБ - бр. 16 от 18.02.2003 г., в сила от 18.02.2003 г.; изм., бр. 46 от 6.06.2006 г., ... последно доп., бр. 51 от 19.06.2018 г., бр. 60 от 7.07.2020 г.

14.05.2020

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 40 от 29.05.2009 г., в сила от 29.04.2009 г., изм., бр. 75 от 2.10.2012 г., в сила от 2.01.2013 г., доп., бр. 77 от 3.09.2013 г., в сила от 1.07.2013 г., изм. и доп., бр. 17 от 6.03.2015 г., бр. 69 от 2.09.2016 г., в сила от 2.09.2016 г., изм., бр. 1 от 3.01.2017 г., в сила от 3.01.2017 г., изм. и доп., бр. 53 от 26.06.2018 г., бр. 39 от 14.05.2019 г., в сила от 14.05.2019 г., доп., бр. 55 от 12.07.2019 г., в сила от 12.07.2019 г., изм. и доп., бр. 40 от 5.05.2020 г., в сила от 5.05.2020 г.

17.02.2020

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 73 от 21.08.2001 г., изм. и доп., бр. 18 от 5.03.2004 г., бр. 109 от 14.12.2004 г., изм., бр. 54 от 14.07.2009 г., в сила от 14.07.2009 г., изм. и доп., бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 18.05.2015 г., изм., бр. 32 от 16.04.2019 г., изм. и доп., бр. 13 от 14.02.2020 г.

Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
09.09.2019

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на вътрешните работи, oбн., ДВ, бр. 65 от 16.08.2019 г.

НАРЕДБА № Н-12 от 5.08.2019 г. за реда за служебно обследване на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години, и водачи на моторни превозни средства за обществен превоз или за собствена сметка на пътници и товари, и набелязване на мерки за тяхното ограничаване

Обн., ДВ, бр. 26 от 29.03.2000 г., изм. и доп., бр. 88 от 27.10.2000 г., в сила от 27.10.2000 г., последно изм. бр. 60 от 30.07.2019 г., в сила от 30.07.2019 г.

Закон за пътищата

Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на промишлеността, министъра на транспорта, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 75 от 24.08.1999 г., в сила от 25.05.2000 г., изм. и доп., бр. 9 от 29.01.2008 г., в сила от 29.01.2008 г., бр. 33 от 27.04.2012 г., в сила от 27.04.2012 г., бр. 14 от 18.02.2014 г., в сила от 18.02.2014 г., бр. 45 от 14.06.2016 г., в сила от 14.06.2016 г., доп., бр. 12 от 6.02.2018 г., в сила от 6.02.2018 г.; изм. с Решение № 35 от 3.01.2019 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Обн. ДВ. бр.71 от 4 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 22 Март 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 20 Април 2018г., доп. ДВ. бр.54 от 9 Юли 2019г.
 

Обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., в сила от 1.09.1999 г., последно изм., бр. 13 от 12.02.2019 г., в сила от 28.01.2019 г., бр. 17 от 26.02.2019 г.

Обн., ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., в сила от 17.09.1999 г., последно изм. бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.

Приет с ПМС № 245 от 24.11.2000 г., обн., ДВ, бр. 98 от 1.12.2000 г., в сила от 1.12.2000 г., изм. и доп., бр. 42 от 27.04.2001 г., изм., бр. 62 от 13.07.2001 г., изм. и доп., бр. 18 от 28.02.2006 г., изм., бр. 54 от 4.07.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм. и доп., бр. 93 от 17.11.2006 г., бр. 79 от 9.09.2008 г., в сила от 9.09.2008 г., изм., бр. 13 от 17.02.2009 г., бр. 45 от 16.06.2009 г., бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от 7.08.2012 г., бр. 60 от 22.07.2014 г., в сила от 22.07.2014 г., бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 28.07.2015 г., изм. и доп., бр.

Издадена от министъра на транспорта и министъра на труда и социалната политика. Обн. ДВ. бр.107 от 16 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.56 от 22 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.29 от 10 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 1 Април 2014г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 17 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2018г.
 

НАРЕДБА № Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст (загл. доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, министъра на вътрешните работи и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 15 от 24.02.2004 г., в сила от 25.05.2004 г., последно изм. и доп., бр. 33 от 17.04.2018 г., бр. 81 от 2.10.2018 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 82 от 27.08.2002 г., в сила от 27.08.2002 г., изм. и доп., бр. 42 от 21.05.2004 г., в сила от 21.05.2004 г.; изм. с Решение № 8267 от 14.10.2004 г. на ВАС на РБ - бр. 96 от 29.10.2004 г. , в сила от 29.10.2004 г.; изм. и доп., бр. 44 от 30.05.2006 г., в сила от 30.05.2006 г., бр. 3 от 11.01.2008 г., изм., бр. 57 от 24.06.2008 г., изм. и доп., бр. 97 от 11.11.2008 г., бр. 18 от 5.03.2010 г., бр. 31 от 4.04.2014 г., бр. 51 от 19.06.2018 г., доп., бр. 55 от 12.07.2019 г., в сила от 12.07.2019 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 75 от 29.09.1987 г., изм., бр. 92 от 6.12.1988 г., бр. 16 от 24.02.1989 г., отм., бр. 51 от 19.06.2018 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 55 от 19.06.2001 г., изм. и доп., бр. 82 от 16.09.2003 г., изм., бр. 26 от 28.03.2006 г., изм. и доп., бр. 98 от 11.12.2009 г., бр. 66 от 24.08.2010 г., изм., бр. 71 от 13.09.2011 г., в сила от 13.09.2011 г., бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 3.12.2012 г., доп., бр. 51 от 19.06.2018 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 63 от 15.07.2008 г., изм. и доп., бр. 92 от 20.11.2009 г., бр. 14 от 19.02.2016 г., бр. 98 от 8.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 39 от 11.05.2018 г., в сила от 20.05.2018 г.

Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 104 от 27.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм. и доп., бр. 99 от 14.12.2012 г., бр. 73 от 2.09.2014 г., в сила от 1.09.2014 г., бр. 40 от 27.05.2016 г., в сила от 27.05.2016 г., бр. 38 от 8.05.2018 г., в сила от 20.05.2018 г.

Страници

Subscribe to Нормативни актове - Автомобилен транспорт