Вие сте тук

Нормативни актове - Воден транспорт

03.12.2019
ИЗМЕНЕНИЯ към Анекса към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., изменена с Протокола от 1978 г.
09.08.2019

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 53 от 30.06.2006 г., в сила от 30.06.2006 г., изм. и доп., бр. 46 от 19.06.2009 г., в сила от 30.06.2009 г., доп., бр. 91 от 19.11.2010 г., в сила от 30.11.2010 г., изм. и доп., бр. 46 от 21.05.2013 г., доп., бр. 67 от 30.07.2013 г., бр. 59 от 4.08.2015 г., изм. и доп., бр. 45 от 6.06.2017 г., бр. 95 от 28.11.2017 г., бр. 62 от 6.08.2019 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 31 от 12.04.2019 г., в сила от 12.04.2019 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 52 от 18.06.2004 г., изм., бр. 101 от 16.11.2004 г., доп., бр. 9 от 3.02.2009 г., изм. и доп., бр. 30 от 21.04.2009 г., бр. 49 от 30.06.2009 г., бр. 65 от 23.07.2013 г., в сила от 20.08.2013 г., изм., бр. 16 от 25.02.2014 г., изм. и доп., бр. 5 от 20.01.2015 г., бр. 89 от 26.10.2018 г., в сила от 26.10.2018 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 104 от 27.12.2011 г., доп., бр. 59 от 4.08.2015 г., изм. и доп., бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г. изм. и доп., бр. 89 от 26.10.2018 г., в сила от 26.10.2018 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 88 от 8.10.2004 г., доп., бр. 109 от 14.12.2004 г., изм. и доп., бр. 73 от 9.09.2005 г., бр. 9 от 3.02.2009 г., бр. 30 от 21.04.2009 г., изм., бр. 49 от 30.06.2009 г., изм. и доп., бр. 54 от 16.07.2010 г., бр. 11 от 4.02.2011 г., в сила от 4.02.2011 г., бр. 39 от 26.04.2013 г., бр. 7 от 27.01.2015 г., изм. и доп., бр. 52 от 30.06.2017 г., бр. 62 от 1.08.2017 г., бр. 85 от 24.10.2017 г., бр. 88 от 23.10.2018 г., в сила от 23.10.2018 г.

Издадени от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 88 от 8.10.2004 г., доп., бр. 109 от 14.12.2004 г., изм. и доп., бр. 73 от 9.09.2005 г., изм., бр. 54 от 16.07.2010 г., изм. и доп., бр. 11 от 4.02.2011 г., в сила от 4.02.2011 г., бр. 39 от 26.04.2013 г., бр. 7 от 27.01.2015 г., изм., бр. 62 от 1.08.2017 г., бр. 85 от 24.10.2017 г., бр. 88 от 23.10.2018 г., в сила от 23.10.2018 г.

(Приета от Конференцията на Деветдесет и четвъртата й сесия, Женева, февруари 2006 г.) (Ратифицирана със закон, приет от 40-ото Народно събрание на 27 май 2009 г. - ДВ, бр. 42 от 2009 г. В сила от 20 август 2013 г.)
Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Обн. ДВ. бр.76 от 30 Август 2013г., попр. ДВ. бр.46 от 23 Юни 2015г., изм. ДВ. бр.54 от 5 Юли 2017г., изм. ДВ. бр.106 от 21 Декември 2018г.
 

 Обн., ДВ, бр. 55 от 14.07.1970 г. и бр. 56 от 17.07.1970 г., в сила от 1.01.1971 г., последно изм., бр. 58 от 26.07.2016 г., изм. и доп., бр. 93 от 21.11.2017 г., изм., бр. 28 от 29.03.2018 г.

Обн., ДВ, бр. 12 от 11.02.2000 г., последно изм. и доп., бр. 28 от 29.03.2018 г.

Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 109 от 14.12.2004 г., в сила от 14.12.2004 г., изм., бр. 62 от 29.07.2005 г., в сила от 29.07.2005 г., изм. и доп., бр. 75 от 24.09.2010 г., бр. 15 от 21.02.2014 г., бр. 85 от 24.10.2017 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 111 от 21.12.2004 г., в сила от 21.12.2004 г., изм., бр. 62 от 29.07.2005 г., в сила от 29.07.2005 г., доп., бр. 91 от 10.11.2006 г., изм. и доп., бр. 75 от 24.09.2010 г., бр. 26 от 21.03.2014 г., бр. 85 от 24.10.2017 г.

Издаден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г., изм., бр. 77 от 9.10.2012 г., изм. и доп., бр. 93 от 25.10.2013 г., бр. 12 от 11.02.2014 г., бр. 31 от 28.04.2015 г., бр. 37 от 22.05.2015 г., бр. 97 от 23.11.2018 г.

Изменения към Конвенцията за международните правила за предпазване от сблъскване на море, 1972 и Изменения към Анекса на протокола от 1978г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.

Ратифициран с Указ № 2250 от 28.07.1983 г. на Държавния съвет на Народна република България - ДВ, бр. 61 от 5.08.1983 г. Издаден от Министерството на транспорта и съобщенията, обн. като притурка на ДВ, бр. 12 от 4.02.2005 г., в сила от 2.02.1984 г., изм. и доп., бр. 16 от 17.02.2017 г., бр. 17 от 21.02.2017 г., бр. 19 от 28.02.2017 г., бр. 20 от 7.03.2017 г., бр. 22 от 14.03.2017 г., бр. 23 от 17.03.2017 г., бр. 24 от 21.03.2017 г., бр. 93 от 9.11.2018 г.

АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. и ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Обн. ДВ. бр.89 от 26 Октомври 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.

Страници

Subscribe to Нормативни актове - Воден транспорт