Вие сте тук

Транспорт, ИТ, съобщенията и Брекзит

„Брекзит“ (Brexit) се състои от английските думи „Britain“ и „exit“, или „излизане на Британия“.
Напускане на Обединеното кралство на Европейския съюз, или Брекзит
Последствията от Брекзит върху функционирането на ЕС ще бъдат разностранни и най-често с отрицателен нюанс във всички сфери на обществения живот.
Последствия на Брекзит
От гледна точка на телекомуникациите при излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз (ЕС) ще спре прилагането на първично и вторично законодателство на Съюза и ще се прилагат правилата за “трета държава“.
Съобщения
В областта на въздушния транспорт на ниво ЕС са разработени и са в процес на обсъждане следните документи:
Въздушен транспорт
На ниво ЕС в областта на автомобилния транспорт е разработено Предложение за регламент за временно разрешаване за период от 9 месеца на достъп на лицензирани в Обединеното кралство автомобилни превозвачи на товари до автомобилно превозване на товари между територията на Обединеното кралство и държавите членки на ЕС-27.
Автомобилен транспорт
От гледна точка на морския транспорт в случай на излизане на Обединеното кралство без ратифицирано споразумение от 30 март 2019 г. ще спре прилагането на първично и вторично законодателство на Съюза и ще се прилагат правилата за “трета държава“.
Морски транспорт
В железопътния сектор спрямо ОК ще важат нормите и правилата, приложими към трети страни. Очакваме, че напускането на ОК без споразумение няма да се отрази директно върху развитието на железопътните услуги в България.
Железопътен транспорт
Subscribe to Транспорт, ИТ, съобщенията и Брекзит