Вие сте тук

Проекти - ИТ

26.06.2019

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на наредба за форматите на данните и за реда и условията за представянето на достъп до информацията в Единната информационна точка
25.01.2019

(oбн., ДВ, бр. 46 от 2007 г., изм. и доп. бр. 82 от 2009 г., бр. 20 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 13, 38, 50, 62 и 98 от 2016 г.)

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление
27.03.2018

Настоящата програма „Цифрова България 2025“ представлява продължение на  Национална програма „Цифрова България 2015“ като отчита постигнатото и взема предвид новите европейски стратегически и програмни насоки за постигане на интелигентен, приобщаващ, устойчив и ориентиран към цялото общество цифров растеж за периода 2018-2025 г.

Проект на Национална програма „ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025“
Subscribe to Проекти - ИТ