Вие сте тук

Обществено обсъждане

15.11.2017

(обн., ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм., бр. 85 от 2017 г.)

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти
15.11.2017

(обн., ДВ, бр. 12 от 2005 г., изм. и доп., бр. 67 от 2006 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 72 от 2014 г., доп., бр. 1 от 2017 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 117 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L
26.10.2017

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка
и
Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство

Проекти на наредби за изменение и допълнение на наредби в областта на транспорта в изпълнение на РМС № 338/2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса
20.10.2017

Със заповедта се определят изискванията, на които трябва да отговарят превозвачите, за да бъдат допуснати до участия в разпределението на разрешителните, редът и сроковете за подаване на заявленията за участие, документите, които се прилагат към тях, както и реда за разпределение, контрол и отчитане на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните.

Проект на заповед за разпределението и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2018 г.
05.10.2017

Всемирният пощенски съюз (ВПС) е междуправителствена агенция от системата на Организацията на обединените нации, специализирана в областта на пощенските услуги. В нея членуват 192 страни, в това число и Република България, като взаимоотношенията между страните-членки, както и между техните избрани пощенски оператори се уреждат чрез актовете на Съюза. Тези актове се изменят, допълват и приемат от всеки проведен конгрес, който е върховен орган на ВПС.

Проект на Закон за ратифициране на актовете на 26 конгрес на Всемирния пощенски съюз
Subscribe to Обществено обсъждане