Вие сте тук

Обществено обсъждане

20.05.2020

(обн., ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. и доп., бр. 37 от 2014 г. и бр. 12 от 2017 г., изм., бр. 55 от 2017 г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 2012 г.
18.05.2020

(обн., ДВ, бр. 55 от 2001 г., изм. и доп., бр. 59 от 2003 г., бр. 3 от 2005 г., бр. 32 от 2006 г., изм. бр. 53 от 2006 г.,доп. бр. 62 от 2006 г., изм. и доп. бр. 44 от 2010 г. , бр. 83         от 2012 г., бр. 52 от 2016 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 23 май 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега
15.05.2020

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на измененията от 2008 г. на Конвенцията за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения
14.05.2020

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Наредба за одобряване на транспортните опаковки на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия
27.04.2020

(обн., ДВ, бр. 55 от 1970 г., бр. 56 от 1970 г., попр. бр. 58 от 1970 г., изм. бр. 55 от 1975 г., бр. 10 от 1987 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 85 от 1998 г., доп. бр. 12 от 2000 г., изм. бр. 41 от 2001 г., бр. 113 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 42 от 2005 г., бр. 77 от 2005 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 94 от 2005 г., бр. 104 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 62 от 2006 г., бр. 108 от 2006 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 71 от 2008 г., бр. 98 от 2008 г., бр. 12 от 2009 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 85 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 28 от 2013 г., изм. и доп. бр. 109 от 2013 г., изм. бр. 14 от 2015 г., изм. и доп. бр. 52 от 2015 г., изм. бр. 58 от 2016 г., изм. и доп. бр. 93 от 2017 г., изм. бр. 28 от 2018 г., бр. 62 от 2019 г.)

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване
14.04.2020

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правила за плаване по река Дунав
14.04.2020

(обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г., попр., бр. 59 от 2003 г., изм. и доп., бр. 94 от 2005 г., бр. 102 от 2009 г., бр.85 от 2012 г., доп., бр. 3 от 2013 г., изм. и доп., бр. 76 от 2015 г., изм. бр. 69 от 2016 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите
09.04.2020

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Наредба №12 за системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие
01.04.2020

(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. - бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 101 от 2017 г. и бр. 7, 21, 28, 77 и 94 от 2018 г., бр. 17, 74, 94 и 100 от 2019 г., бр. 28 от 2020 г.)

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
Subscribe to Обществено обсъждане