Вие сте тук

Обществено обсъждане

12.01.2018

(Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, Наредба № 42 от 2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари, Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства)

Проекти на Наредби за изменение и допълнение на Наредби в областта на автомобилен и железопътен транспорт, издадени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
02.01.2018

(обн., ДВ, бр. 8 от 1999 г., изм. и доп., бр. 24 от 2002 г. и бр. 6 от 2007 г.)

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 16 от 1999 г. за авиационния шум и за газовите емисии на авиационните двигатели
29.12.2017

(обн., ДВ, бр. 5 от 2006 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 29.12.2005 г. за условията, реда и изискванията към системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие
21.12.2017

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

Предложението за изменение и допълнение на Наредбата произтича, на първо място, от приетата на 14 декември 2014 г. Директива на Съвета 2014/112/ЕС от 19 декември 2014 г.

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя, приета с Постановление № 226 на Министерския съвет от 14.10.2003 г.
Subscribe to Обществено обсъждане