Вие сте тук

Обществено обсъждане

25.03.2019

(обн., ДВ бр. 39 от 2009 г.; изм. и доп., ДВ бр. 98 от 2009 г.; бр. 25 от 2010 г.; бр. 100 от 2010 г.; бр. 99 от 2012 г.; бр. 49 от 2014 г.; бр. 76 от 2015 г.; бр. 73 от 2016 г.; доп., бр. 53 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2018 г.)

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”
07.03.2019

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Наредба за реда за служебно обследване на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години, и водачи на моторни превозни средства за обществен превоз или за собствена сметка на пътници и товари, и набелязване на мерки за тяхното ограничаване
01.03.2019

(обн., ДВ, бр. 9 от 1999 г., изм. и доп., бр. 80 от 2006 г., изм., бр. 7 от 2014 г., доп., бр. 85 от 2015 г.)

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България
26.02.2019

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Наредба за осъществяване на пилотска дейност в Република България
25.02.2019

(обн., ДВ, бр. 61 от 2001 г., изм., бр. 87 от 2001 г. и бр. 82 от 2003 г., изм. и доп. бр. 104 от 2003 г. и бр. 110 от 2004 г., изм., бр. 31 и бр. 83 от 2005 г., бр. 5 от 2006 г., бр. 68 от 2008 г., бр. 7 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г. и бр. 22 от 2012 г., изм. и доп., бр. 6 от 2013 г., изм., бр. 86 от 2016 г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“, приет с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2001 г.
25.02.2019

(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 45 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр.15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. - бр. 23 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г., изм. бр. 58 и 101 от 2017 г., бр. 28, 77 и 94 от 2018 г.)

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
Subscribe to Обществено обсъждане