Вие сте тук

Европейски политики

27.11.2019

В периода 20-22 ноември 2019 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия, се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“, хоризонталният приоритет „Морски магистрали“, както и среща на смесената работната група за пристанищата и вътрешните водни пътища към коридор „Рейнско-Дунавски“ и семинарза управление на проекти в областта на морските магистрали. На 26 ноември 2019 г., в гр.

Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“
21.06.2019

В периода 19-21 юни 2019 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“, хоризонталният приоритет „Морски магистрали“, както и среща на смесената работната група за икономическите аспекти на транспорта.

Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“
23.11.2018

Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“
19.10.2017

В периода 17-19 октомври 2017 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“. 

Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“
09.10.2017

В началото на м. октомври 2017 г. беше подписано Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по проект 2016-PSA-BG „Подобрена обмяна на информация за развитие на основната TEN-T мрежа и укрепване на капацитета на България за изпълнение на функциите по чл. 22 на МСЕ Регламента“, финансира  по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт.

Проект 2016-PSA-BG „Подобрена обмяна на информация за развитие на основната TEN-T мрежа и укрепване на капацитета на България за изпълнение на функциите по чл. 22 на МСЕ Регламента“
17.06.2017

В периода 13-16 юни 2017 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“.

Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“
12.12.2016

В периода 7-9 декември 2016 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“. Форумите се провеждат по инициатива на Европейската комисия и се председателстват от съответния коридорен координатор. Участие в тях вземат представители на министерствата на транспорта и инфраструктурните управители на държавите-членки по протежение на съответния коридор.

11.11.2016

В периода 10 – 11 ноември 2016 г. в гр. Сандански се проведе втората среща по Дейност 3 на проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България”, изпълняван от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“.

Втора среща на заинтересованите страни по проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България”
17.10.2016

На 14 октомври 2016 г. в сградата на Министерството на инфраструктурата, транспорта и мрежите в гр. Атина, Гърция се проведе експертна среща за обмяна на опит в изграждането и изпълнението на транспортните проекти по коридор „Ориент/Източно-средиземноморски“ между представители на министерствата на транспорта на България и Гърция. Мероприятието се изпълнява в рамките на Дейност 2 на проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България”, изпълняван от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“.

29.09.2016

В периода 27-29 септември 2016 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“. Форумите се провеждат по инициатива на Европейската комисия и се председателстват от съответния коридорен координатор. Участие в тях вземат представители на министерствата на транспорта и инфраструктурните управители на държавите-членки по протежение на съответния коридор. От българска страна участие в мероприятията взеха експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

По време на коридорните форуми присъстващите бяха запознати с постигнатия напредък при изграждане на двата коридора, както и бяха представени разработените втори Работни планове. Обсъдени бяха някои от получените коментари, като бяха предложени и гласувани конкретни срокове за одобряването на плановете.

В горепосочения период се проведе и Осмото заседание на Комитета по ТEN-T, както и среща на работната група за пристанищата и вътрешните водни пътища към коридора „Рейнско-Дунавски“.

Срещите попадат в обхвата на Дейност 1, Под-дейности 1.1. и 1.2. по проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България“ (MOVE/B1/SUB/2014-707/CEF/PSA1/3/2014/SI2.714493), по който МТИТС е бенефициент.

Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“
19.08.2016

В периода 18.08.2016 – 19.08.2016 г. в гр. Бургас се проведе първата среща по Дейност 3 на проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България”, изпълняван от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“.

Участие в срещата взеха представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, НК „Железопътна инфраструктура“, Агенция „Пътна инфраструктура“, ДП „Пристанищна инфраструктура“, ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав“, които представиха подробна информация за изпълняваните и планирани проекти по протежението на коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“ и ключови експерти от екипа на консултанта натоварен с разработването на „Интегрирана транспортна стратегия до 2030 г.“

Представителите на министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията представиха информация за целите, задачите и постигнатият напредък по проекта. Представени бяха основни моменти в европейската транспортна политика и ролята на България в развитието на трансевропейската транспортна мрежа.

Като част от срещата бяха организирани и работни посещения на рехабилитираното приемно здание на жп гара Бургас-пътническа, Бреговия център за управление на корабоплаването и Морска гара Бургас.

31.05.2016

На 30 май 2016 г. в гр. Виена, Австрия се проведе експертна среща за обмяна на опит в развитието на Трансевропейската транспортна мрежа между представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на България и Министерството на транспорта, иновациите и технологиите на Австрия.

17.03.2016

В периода 14.03.2016 г. – 16.03.2016 г. в гр. Брюксел, Белгия се проведоха заседания на форумите към коридор „Ориент/ Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско – Дунавски“ от основната трансевропейска транспортна мрежа. Форумите се провеждат по инициатива на Европейската комисия и се председателстват от съответния коридорен координатор. Участие в тях вземат представители на транспортните власти и инфраструктурните управители на държавите-членки по протежение на съответния коридор.

10.03.2016

В периода 08 – 09 март 2016 г. в сградата на Министерство на националното развитие на Република Унгария се проведе среща на Работната група за транс-граничните железопътни преходи към Форума на коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“. По време на събитието участие взеха експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като срещата попада в обхвата на Дейност 1, Под-дейност 1.2.

08.01.2016

Проектът „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България“ на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията бе одобрен за финансиране в рамките на първата покана за проектни предложения по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа. В началото на м. декември 2015 г. бе подписано споразумение за безвъзмездна финансова помощ между МТИТС и Европейската комисия, с което се осигурява изпълнението му изцяло с европейско финансиране.

10.01.2014

На 20.12.2013 г. в Официалния вестник на Европейския съюз е публикуван Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно насоките на Съюза за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС.

19.11.2012

Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите

30.08.2012

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е партньор в проект „Сътрудничество по Югоизточната транспортна ос”, финансиран по ОП „Югоизточна Европа” от 2009 г.

23.05.2012

 На 22-ри май делегация на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията взе участие в третата Конференция на министрите на  транспорта на страните от проекта „Сътрудничество по Югоизточната транснационална транспортна ос” (SEETAC), съфинансиран от ЕС.

Subscribe to Европейски политики