Вие сте тук

Нормативни документи - СЗРПМП

31.03.2021

Обн., ДВ, бр. 12 от 11.02.2000 г., последно изм., бр. 17 от 26.02.2021 г.

Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
28.01.2021

Приет с Резолюция MSC.385(94) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 21 ноември 2014 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 7 от 26.01.2021 г., в сила за Република България от 1.01.2017 г.)

28.01.2021

Приет с Резолюция MSC.337(91) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 30.11.2012 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 6 от 22.01.2021 г., в сила за Република България от 1.07.2014 г.

29.09.2021

Приет с Резолюция MSC.267(85) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 4 декември 2008 г.Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 108 от 22.12.2020 г., в сила за Република България от 1.07.2010 г., изм. и доп., бр. 80 от 24.09.2021 г., в сила от 1.01.2020 г.

19.01.2021

 Обн., ДВ, бр. 55 от 14.07.1970 г. и бр. 56 от 17.07.1970 г., в сила от 1.01.1971 г., последно изм. и доп., бр. 104 от 8.12.2020 г., бр. 108 от 22.12.2020 г.

26.11.2020

Приет с Резолюция MSC.255(84) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 16 май 2008 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г., в сила за Република България от 1.01.2010 г.

26.11.2020

Приет с Резолюция 2 на Конференцията на договарящите правителства по Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. на 12.12.2002 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 97 от 13.11.2020 г., в сила за Република България от 1.07.2004 г.

21.08.2020

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г., доп., бр. 81 от 17.09.2013 г., в сила от 17.09.2013 г., изм. и доп., бр. 84 от 10.10.2014 г., бр. 83 от 27.10.2015 г., бр. 10 от 27.01.2017 г., доп., бр. 12 от 11.02.2020 г., в сила от 1.02.2020 г., изм., бр. 71 от 11.08.2020 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 55 от 19.06.2001 г., в сила от 19.06.2001 г., изм. и доп., бр. 59 от 1.07.2003 г., бр. 3 от 11.01.2005 г., бр. 32 от 18.04.2006 г., изм., бр. 53 от 30.06.2006 г., в сила от 30.06.2006 г., доп., бр. 62 от 1.08.2006 г., изм. и доп., бр. 44 от 11.06.2010 г., бр. 83 от 30.10.2012 г., бр. 52 от 8.07.2016 г., бр. 56 от 23.06.2020 г.

24.02.2020

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 89 от 26.10.2018 г., в сила от 26.10.2018 г., изм., бр. 15 от 21.02.2020 г.

12.02.2020

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 87 от 4.11.2011 г., изм. и доп., бр. 30 от 15.04.2016 г., изм., бр. 12 от 11.02.2020 г., в сила от 1.02.2020 г.

28.01.2020

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 52 от 18.06.2004 г., изм., бр. 101 от 16.11.2004 г., доп., бр. 9 от 3.02.2009 г., изм. и доп., бр. 30 от 21.04.2009 г., бр. 49 от 30.06.2009 г., бр. 65 от 23.07.2013 г., в сила от 20.08.2013 г., изм., бр. 16 от 25.02.2014 г., изм. и доп., бр. 5 от 20.01.2015 г., бр. 89 от 26.10.2018 г., в сила от 26.10.2018 г., бр. 7 от 24.01.2020 г.

09.09.2021

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 73 от 20.09.2011 г., доп., бр. 93 от 11.11.2014 г., в сила от 11.11.2014 г., изм. и доп., бр. 52 от 30.06.2017 г., бр. 7 от 24.01.2020 г., изм., бр. 70 от 24.08.2021 г., в сила от 19.09.2021 г.

28.01.2020

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 49 от 4.06.2013 г., в сила от 20.08.2013 г., бр. 85 от 14.10.2014 г., бр. 36 от 13.05.2016 г., бр. 7 от 24.01.2020 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 41 от 16.05.2014 г., доп., бр. 97 от 10.12.2019 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр.88 от 8.10.2004 г., доп., бр. 109 от 14.12.2004 г., изм. и доп., бр. 73 от 9.09.2005 г., бр. 9 от 3.02.2009 г., бр. 30 от 21.04.2009 г., изм.,бр. 49 от 30.06.2009 г., изм. и доп., бр. 54 от 16.07.2010 г., бр. 11 от 4.02.2011 г., в сила от 4.02.2011 г., бр. 39 от 26.04.2013 г., бр. 7 от 27.01.2015 г., изм. и доп., бр. 52 от 30.06.2017 г., бр. 62 от 1.08.2017 г., бр. 85 от 24.10.2017 г., бр. 88 от 23.10.2018 г., в сила от 23.10.2018 г., бр. 65 от 6.08.2021 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 104 от 27.12.2011 г., доп., бр. 59 от 4.08.2015 г., изм. и доп., бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г. изм. и доп., бр. 89 от 26.10.2018 г., в сила от 26.10.2018 г.

(Приета от Конференцията на Деветдесет и четвъртата й сесия, Женева, февруари 2006 г.) (Ратифицирана със закон, приет от 40-ото Народно събрание на 27 май 2009 г. - ДВ, бр. 42 от 2009 г. В сила от 20 август 2013 г.)
Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Обн. ДВ. бр.76 от 30 Август 2013г., попр. ДВ. бр.46 от 23 Юни 2015г., изм. ДВ. бр.54 от 5 Юли 2017г., изм. ДВ. бр.106 от 21 Декември 2018г.
 

Страници

Subscribe to Нормативни документи - СЗРПМП