Вие сте тук

Нормативни документи - СЗРПИЖТ

14.09.2020

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г., изм., бр. 88 от 2.11.2007 г., изм. и доп., бр. 47 от 22.06.2010 г., бр. 101 от 28.12.2010 г., бр. 28 от 6.04.2012 г., бр. 47 от 28.05.2013 г., в сила от 7.06.2013 г., бр. 58 от 31.07.2015 г., бр.29 от 30.03.2018 г., в сила от 30.03.2018 г., бр. 66 от 20.08.2019 г.,бр. 12 от 11.02.2020 г., в сила от 1.02.2020 г., бр. 80 от 11.09.2020 г.

В сила от 01.01.2002 г.Издадена от министъра на транспорта и съобщенията
Обн. ДВ. бр.64 от 20 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2003г., изм. ДВ. бр.87 от 27 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.70 от 8 Август 2008г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. ДВ. бр.88 от 8 Ноември 2011г., доп. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 13 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 7 Юни 2019г.
 

09.08.2019

Обн., ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 47 от 10.05.2002 г., изм., бр. 96 от 11.10.2002 г., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.,... последно изм., бр. 62 от 6.08.2019 г., в сила от 6.08.2019 г.

Закон за железопътния транспорт

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 73 от 5.09.2006 г., в сила от 1.11.2006 г., изм., бр. 88 от 2.11.2007 г., изм. и доп., бр. 43 от 9.06.2009 г., в сила от 10.09.2009 г., бр. 68 от 15.08.2014 г., в сила от 15.08.2014 г., бр. 97 от 23.11.2018 г., в сила от 24.02.2019 г.

Споразумение за взаимодействие при разследване на произшествия и инциденти във въздушния, водния и железопътния транспорт между Прокуратурата на Република България, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Притурка C към Конвенцията за международни железопътни превози (СОТIF) от 9 май 1980 г. Издаден от Министерството на транспорта, обн., ДВ, бр. 69 от 25.08.2006 г., в сила от 1.05.1985 г., изм. и доп., в сила от 1.01.2007 г.

Приложение С към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) - изменения и допълнения, влезли в сила от 1.01.2007 г. (притурка към ДВ, бр. 69 от 25.08.2006 г.). Издаден от Министерството на транспорта, в сила от 1.01.2007 г.

Продължение от I част

Subscribe to Нормативни документи - СЗРПИЖТ