Вие сте тук

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

С предложените изменения се цели уеднаквяване на понятията, използвани в Наредба № 38 от 2004 г. относно председателите на изпитни комисии за провеждане на практическите изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и лицата за провеждане на теоретичните изпити.

Както при теоретичните, така и при практическите изпити лицата за провеждането им се определят с жребий в деня на изпита, изтеглен по електронен начин (чл. 28, ал. 2 от Наредба № 38 от 2004 г.). При регламентиране на задълженията и изискванията към лицата, които провеждат изпитите, навсякъде в Наредба № 38 от 2004 г. (чл. 12, ал. 2, т. 3, чл. 24, ал. 4, т. 2 и ал. 2, чл. 26а, ал. 3, чл. 28, ал. 1, чл. 29, ал. 4 и други), се използват понятията „определено”, „определени” и „определяни”, с изключение на чл. 29, ал. 3 и § 33 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (обн., ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм., ДВ, бр. 50 от 2010 г.), в които употребеното понятие е „назначавани”. В тази връзка с проекта на наредба се предлага понятието „назначавани” да се замени с „определяни”.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него бе публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и портала за обществени консултации на Министерския съвет.

 

Пълният текст на проекта на Наредба за изменение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (обн., ДВ, бр. 42 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2006 г.; изм., бр. 44 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 4 и 97 от 2008 г., бр. 18 от 2010 г.; изм., бр. 50 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 33 и 80 от 2011 г., бр. 95 от 2012 г., бр. 31 от 2014 г., бр. 70 от 2015 г. и бр. 64 от 2016 г.) може да се види в Приложението.

 

Лице за контакти:

Петър Димитров - директор на дирекция "ППС и водачи",
тел.: 02 930 88 19,
e-mail: pdimitrov@rta.government.bg